chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Ochrona drewna Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
str. główna » drewno » Henkel odnotowuje bardzo dobre wyniki za drugi kwartał

Henkel odnotowuje bardzo dobre wyniki za drugi kwartał

09.08.2013
Düsseldorf – Mimo utrzymujących się trudnych warunków rynkowych, Henkel wypracował bardzo dobre wyniki w drugim kwartale bieżącego roku. Do istotnych wzrostów na poziomie sprzedaży i zysku przyczyniły się wszystkie trzy sektory działalności. Skorygowana rentowność sprzedaży osiągnęła nienotowany dotąd poziom 15,4% ― powiedział Kasper Rorsted, prezes zarządu firmy Henkel. ― Wzrosty odnotowano we wszystkich regionach geograficznych, z bardzo istotnym udziałem rynków wschodzących. Udział tych rynków w ogóle sprzedaży firmy osiągnął kolejny rekord na poziomie 45%.

Przychody ze sprzedaży na poziomie 4,286 mld euro – wzrost o 1,9% (w ujęciu organicznym: + 4,0%)
Skorygowany zysk operacyjny na poziomie 660 mln euro – wzrost o 8,2%
Skorygowana marża EBIT na poziomie 15,4% – wzrost o 0,9 pp
Dwucyfrowy wzrost skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną (EPS): +10,3%
Rekordowy udział rynków wschodzących w ogóle sprzedaży firmy: 45%

Chemia budowlana - Fot. Henkel
Fot. Henkel
Prognozując sytuację w drugiej połowie roku, Kasper Rorsted stwierdził ― Spodziewamy się, że otoczenie gospodarcze nadal będzie trudne. Dlatego chcemy zwiększać konkurencyjność. Będziemy dalej dostosowywać, optymalizować i usprawniać procesy, zwiększając zdolność firmy do bardziej elastycznego i efektywnego reagowania na zmiany zachodzące na rynku.
REKLAMA:


Podtrzymanie prognoz na 2013 r.


Kasper Rorsted potwierdził ogłaszane wcześniej prognozy Henkel na rok finansowy 2013 – Spodziewamy się wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym za pełny rok obrotowy na poziomie między 3% a 5%. Przewidujemy również, że skorygowana marża EBIT wzrośnie do poziomu ok. 14,5%, natomiast skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną będzie wyższy o około 10%.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za drugi kwartał 2013 r.


Przychody ze sprzedaży odnotowane przez Henkla w drugim kwartale 2013 r. wyniosły 4,286 mld euro i były o 1,9% wyższe niż przed rokiem. Nadal odczuwalny był niekorzystny wpływ różnic kursowych, dotyczący przede wszystkim jena, dolara amerykańskiego i rubla. W ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz efektów transakcji przejęć i zbycia aktywów, wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 4,0%.

Do tak dobrych wyników przyczyniły się wszystkie trzy segmenty działalności. Laundry & Home Care (dział środków piorących i czystości) odnotował znaczną poprawę sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 5,8%. Również dział Beauty Care (dział kosmetyków) osiągnął silny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, wynoszący 2,8%, podobnie jak segment Adhesive Technologies (dział klejów budowlanych i konsumenckich oraz klejów i technologii dla przemysłu), który zwiększył sprzedaż w ujęciu organicznym o 3,6% w ujęciu rok do roku.

Skorygowany zysk operacyjny (po uwzględnieniu kosztów i zysków o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji) wzrósł z 609 mln euro do 660 mln euro (tj. o 8,2%), przy czym na wzrost ten wpłynęły wyniki osiągnięte we wszystkich trzech sektorach działalności. Wykazany zysk operacyjny (EBIT) wzrósł w ujęciu rok do roku z 583 mln euro do 607 mln euro.

Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) wzrosła o całe 0,9 pp, do 15,4%. Wykazana rentowność sprzedaży była równa 14,2%, wobec rentowności na poziomie 13,9% odnotowanej rok wcześniej.

Wynik finansowy Henkel zwiększył się o 18 mln euro, do poziomu -27 mln euro, głównie dzięki poprawie pozycji finansowej netto i lepszym rezultatom transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe. Stopa opodatkowania wyniosła 25,5%, wobec poziomu sprzed roku wynoszącego 24,7%.

Zysk netto w ujęciu kwartalnym wzrósł o 6,7%, z 405 mln euro do 432 mln euro. Po odjęciu 14 mln euro zysku przypadającego na udziały niekontrolujące, zysk netto w ujęciu kwartalnym wyniósł 418 mln euro (wobec 394 mln euro w porównywalnym kwartale poprzedniego roku). Skorygowany zysk netto za kwartał, po wyłączeniu jego części przypadającej na udziały niekontrolujące, wyniósł 461 mln euro (wobec 413 mln euro w tym samym okresie poprzedniego roku). Zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) wzrósł z 0,91 euro do 0,96 euro. Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną wyniósł 1,07 EUR wobec 0,96 euro w roku poprzednim. Przed zastosowaniem zmienionego MSR 19, EPS za zeszły rok wynosił 0,97 euro, a wzrost obliczonego na tej podstawie skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną kształtował się na poziomie 10,3%.

Stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży uległ dalszej poprawie w stosunku do poprzedniego roku, osiągając poziom 5,2%. Mimo iż kwota wypłaconej dywidendy była wyższa, pozycja finansowa netto firmy na dzień 30 czerwca 2013 r. (-130 mln euro) była tylko nieznacznie poniżej poziomu odnotowanego na przełomie roku (-85 mln euro). Na dzień 30 czerwca 2012 r. zadłużenie netto kształtowało się na poziomie 1,269 mld euro.

Wyniki działalności w okresie od stycznia do końca czerwca 2013 r.


W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2013 r. Henkel odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,3%, do 8,319 mld euro. Sprzedaż w ujęciu organicznym zwiększyła się o bardzo dobre 3,2% w porównaniu z pierwszą połową 2012 r. Skorygowany zysk operacyjny wzrósł z 1,160 mld euro do 1,260 mld euro (o 8,6%), przy czym na wzrost ten wpływ miały wyniki osiągnięte w ramach wszystkich trzech sektorów działalności. Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) wykazała istotny wzrost z 14,1% do 15,1%.

Skorygowany zysk netto za pierwsze półrocze wzrósł o 12,5%, z 802 mln euro do 902 mln euro. Po uwzględnieniu udziałów niekontrolujących, na które przypadało 24 mln euro, skorygowany zysk netto za pierwsze półrocze przypisany akcjonariuszom Henkel wyniósł 878 mln euro (w poprzednim roku było to 782 mln euro). Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) osiągnął poziom 2,03 euro, co oznacza dużą poprawę (12,2%) w porównaniu z 1,81 euro w pierwszym półroczu 2012 r. Przed zastosowaniem zmienionego MSR 19, kwota za ten okres wynosiła 1,84 euro, a wzrost w stosunku do tej wysokości EPS wyniósł 10,3%.

Wyniki w podziale na segmenty w drugim kwartale 2013 r.
Dział Laundry & Home Care (dział środków piorących i czystości) odnotował dynamiczny wzrost sprzedaży w drugim kwartale, znaczny wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży, a także wzrost udziałów rynkowych. W ujęciu organicznym wzrost sprzedaży ukształtował się na poziomie 5,8%. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 3,4%, do 1,186 mld euro.

Wysoki wynik na poziomie sprzedaży w ujęciu organicznym wynikał głównie z dwucyfrowego wzrostu osiągniętego przez segment na rynkach wschodzących. Mimo niepokojów społecznych, dobre wyniki odnotowano również w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu. Dynamiczny wzrost sprzedaży miał miejsce także w Europie Wschodniej, przede wszystkim w Rosji i Turcji. Na rynkach rozwiniętych sektor Laundry & Home Care zdołał utrzymać stabilne wyniki, mimo pogłębiającej się dekoniunktury i ostrej konkurencji cenowej i promocyjnej. W Europie Zachodniej satysfakcjonujący wzrost sprzedaży osiągnięto pomimo skrajnie trudnych warunków rynkowych panujących na południu kontynentu. Szczególnie dobre wyniki odnotowano w Niemczech i we Francji. Sprzedaż w Ameryce Północnej była niższa niż w rok wcześniej w wyniku postępującego pogarszania się sytuacji rynkowej.

Skorygowany zysk operacyjny segmentu wzrósł o 9,1%, do poziomu 182 mln euro, co stanowi wynik istotnie lepszy od wypracowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Skorygowana rentowność sprzedaży wzrosła o 0,8 pp, do 15,3%. Wykazany zysk operacyjny wyniósł 167 mln euro w porównaniu z 153 mln euro w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

W drugim kwartale roku sektor Beauty Care (kosmetyków) odnotował dynamiczny wzrost sprzedaży oraz znaczy wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży. Dynamika organicznego wzrostu sprzedaży na poziomie 2,8% po raz kolejny była wyższa od dynamiki wzrostu odnośnych rynków, co przyniosło wzrost udziałów rynkowych Henkla w tej kategorii. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży wzrosły o 0,2%, do 923 mln euro.

Znaczny wzrost przychodów w ujęciu organicznym został osiągnięty we wszystkich regionach geograficznych. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, w regionach Afryki i Bliskiego Wschodu oraz Azji (z wyłączeniem Japonii) odnotowano szczególnie dobre wyniki. W każdym z tych regionów zanotowano dwucyfrową dynamikę wzrostu. Czynnikiem napędzającym wzrost na tych rynkach pozostaje popyt generowany przez Chiny. Przychody ze sprzedaży na rynkach rozwiniętych wzrosły pomimo trudnej sytuacji gospodarczej. W Ameryce Północnej ponownie zanotowano znaczny wzrost sprzedaży, a Europa Zachodnia utrzymała pozytywny trend.

Skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 3,6%, do poziomu 138 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży zwiększyła się o całe 0,5 pp, do 14,9%. Wykazany zysk operacyjny zwiększył się o 2,7% w ujęciu rok do roku, do 135 mln euro.

W drugim kwartale roku dział Adhesive Technologies (dział klejów budowlanych i konsumenckich oraz klejów i technologii dla przemysłu) odnotował dynamiczny wzrost sprzedaży oraz znaczny wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży. Przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 2,138 mld euro. W porównaniu z analogicznych kwartałem poprzedniego roku wzrost przychodów w ujęciu organicznym wyniósł 3,6%.

Bardzo silny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym zanotowano na rynkach wschodzących. Najwyższe (dwucyfrowe) tempo wzrostu odnotowano w regionie Ameryki Łacińskiej. Bardzo silny wzrost rok do roku miał miejsce w Azji (z wyłączeniem Japonii) i Europie Wschodniej. Wyraźny wzrost sprzedaży odnotowano ponownie w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu. Wyniki sprzedaży na rynkach rozwiniętych były zróżnicowane w zależności od regionu. W Ameryce Północnej sprzedaż wyraźnie wzrosła w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku. Z drugiej strony, przychody ze sprzedaży w Europie Zachodniej zmniejszyły się w związku z utrzymującą się trudną sytuacją gospodarczą w tym regionie. Wyjątkiem był rynek niemiecki, na którym zanotowano pozytywne wyniki.

Skorygowany zysk operacyjny uległ poprawie względem analogicznego okresu poprzedniego roku aż o 9,7%, zamykając się kwotą 362 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży po raz pierwszy osiągnęła poziom 16,9%, co stanowi wzrost o 1,2 pp w porównaniu z analogicznym kwartałem 2012 r. Wykazany zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 333 mln euro (327 mln euro w analogicznym kwartale ubiegłego roku).

Wyniki Grupy w podziale na regiony


Pomimo dużej konkurencji na rynku, przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Henkel w Europie Zachodniej wyniosły 1,423 mld euro, utrzymując się na niemal niezmienionym poziomie w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W ujęciu organicznym sprzedaż wzrosła o 0,2%, co oznacza, że udało się zniwelować skutki recesji panującej w Europie Południowej. Przychody ze sprzedaży w regionie Europy Wschodniej wzrosły nominalnie o 3,7%, do 799 mln euro. W ujęciu organicznym wzrost sprzedaży wyniósł 5,8%, głównie za sprawą sprzedaży w Rosji i Turcji. Wzrost przychodów ze sprzedaży w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu w dalszym ciągu ograniczany był przez niestabilną sytuację polityczną i niepokoje społeczne, jakie miały miejsce w niektórych krajach tej części świata. Pomimo tych trudności, przychody ze sprzedaży wzrosły w ujęciu nominalnym o 10,3%, do 307 mln euro, przy wzroście organicznym na poziomie 18,3%. Największy udział w tych wzrostach miały działy Laundry & Home Care oraz Beauty Care.

Przychody ze sprzedaży w regionie Ameryki Północnej zmniejszyły się nieznacznie w ujęciu nominalnym, o 0,7% - do 760 mln euro. Natomiast przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym wzrosły o 1,1%, za sprawą dobrych wyników zanotowanych przez segmenty Beauty Care oraz Adhesive Technologies. Przychody ze sprzedaży w regionie Ameryki Łacińskiej wzrosły w ujęciu nominalnym o 4,7%, do 282 mln euro. Natomiast w ujęciu organicznym przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 7,8%, do czego w znacznym stopniu przyczyniła się sprzedaż w Meksyku i Brazylii. Przychody ze sprzedaży w regionie Azji i Pacyfiku wzrosły nominalnie o 2,9%, do 675 mln euro. Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym wyniósł natomiast 0,6%. Dobre wyniki sprzedaży zanotowano na rynkach rozwijających się, zwłaszcza w Chinach. Z drugiej strony, na rynku japońskim zanotowano spadki sprzedaży.

Ogółem, na wzrost sprzedaży po raz kolejny złożyły się głównie dobre wyniki zanotowane na rynkach wschodzących Europy Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej oraz Azji (z wyłączeniem Japonii). W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży na rynkach wschodzących wzrosły o 6,2%, do 1,943 mld euro w drugim kwartale roku. Dynamikę wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 8,9% osiągnięto dzięki wzrostowi przychodów w ramach wszystkich trzech segmentów działalności. Udział sprzedaży na rynkach wschodzących w łącznych przychodach ze sprzedaży wzrósł z 43% w drugim kwartale 2012 r. do 45% w drugim kwartale 2013 r.

Perspektywy działalności Grupy Henkel w 2013 r.


Przewiduje się, że w roku obrotowym 2013 wzrost sprzedaży Grupy Henkel w ujęciu organicznym wyniesie między 3% a 5%. Spółka jest przekonana, że wzrost w prognozowanym przedziale uda się uzyskać w ramach wszystkich sektorów działalności. Henkel podtrzymuje prognozę skorygowanej rentowności sprzedaży (EBIT) na poziomie ok. 14,5% (2012 r.: 14,1%) i zakłada, że do osiągnięcia tego wzrostowego wyniku przyczynią się wszystkie sektory działalności firmy. Zgodnie z oczekiwaniami Henkel, skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną będzie wyższy o ok. 10% (2012 r.: 3,70 euro).


Autor: Henkel - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(0)

 
Jesteś w dziale:

Ochrona drewna

Nowości produktowe
Czytaj także
Akcesoria i narzędzia
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt