chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Balkony i tarasy Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
chemiabudowlana.info » balkony i tarasy » Płytki na tarasie - przygotowanie podłoża

Płytki na tarasie - przygotowanie podłoża

20.06.2011
Chemia budowlana - Płytki na tarasie - przygotowanie podłoża


Układ warstw na tarasach nad pomieszczeniami mieszkalnymi:


Warunki atmosferyczne takie jak: opady atmosferyczne, wysoka i niska temperatura przy nieprawidłowej budowie tarasów i balkonów powodują szereg uszkodzeń. Do najczęstszych z nich należą: przecieki, odspajające się płytki, wykruszające się spoiny, pęknięcia płytek i wylewek.
Wymagania jakie stawiane są tarasom to funkcja użytkowa oraz zabezpieczenie pomieszczeń położonych pod nimi przed negatywnymi skutkami warunków atmosferycznych. Taras spełni te funkcje jeśli będzie posiadał odpowiednią budowę, na którą składa się warstwa spadkowa wykonana już na płycie konstrukcyjnej, paroizolacja, izolacja termiczna, izolacja przeciwwodna, wylewka dociskowa stanowiąca podłoże pod warstwę użytkową, warstwa użytkowa - np.: płytki gresowe klejone i spoinowane odpowiednimi zaprawami. Aby zapobiec wcześniej opisanym zjawiskom destrukcyjnym muszą być wykonane w sposób zapewniający sprawność i skuteczność wszystkie przedstawione warstwy. Pominięcie jednej z nich, zastosowanie niewłaściwych materiałów lub błędy wykonawcze mogą prowadzić do uszkodzeń w warstwie okładziny ceramicznej lub przecieków tarasu.
REKLAMA:


Współcześnie dąży się do zapobiegania przenikania wody do konstrukcji tarasu już na jego powierzchni. Jest to możliwe przy zastosowaniu zapraw uszczelniających (tzw. izolacji podpłytkowych) w połączeniu z elastycznymi zaprawami do klejenia i spoinowania płytek o właściwościach hydrofobowych (tj. niechłonących wody). Poniżej przedstawiamy wskazówki wykonawcze dotyczące wykonania izolacji oraz klejenia i spoinowania płytek na balkonach i tarasach z wykorzystaniem produktów BOTAMENT®.

Chemia budowlana - Płytki na tarasie - przygotowanie podłoża

Warstwa spadkowa wykonana na warstwie konstrukcyjnej.


Właściwą budowę tarasu należy zacząć od uzyskania spadku już na warstwie konstrukcyjnej. Spadek rzędu 1,5 % - 2 % jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania izolacji przeciwwodnych tarasu czy balkonu. Najlepiej, jeżeli płyta konstrukcyjna wykonana jest od razu ze spadkiem. W przeciwnym wypadku warstwę spadkową na płycie konstrukcyjnej trzeba wykonać jako tzw. jastrych związany (trwale zespolony z podłożem). W tym celu należy zastosować BOTACEM M 100, za pomocą którego możemy wykonać potrzebne spadki. Masa wyrównawcza szybko wiąże i pozwala na wykonywanie kolejnych prac już po upływie 2 godzin.

Wskazówki wykonawcze:


Podłoże musi być czyste i nośne. BOTACEM M 100 rozrabia się ciągle mieszając, przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła, z ok. 3,4-3,5 l czystej, zimnej wody. Należy mieszać tak długo aż powstanie masa o jednorodnej konsystencji, bez grudek. Należy przygotować taką ilość materiału, jaką można wykorzystać w ciągu 30-40 minut. BOTACEM M 100 stosuje się dla warstw o grubości od 3 do 50 mm.
Przeczytaj również: Taras na lato i na lata

Zużycie:


BOTACEM M 100 ok. 1,3 kg/m2/mm Paroizolacja

Wykonanie Paroizolacji na bazie bitumicznej w warstwie konstrukcyjnej tarasu ze spadkiem zabezpiecza przed wnikaniem pary wodnej od strony ogrzewanego pomieszczenia w poszczególne warstwy tarasu.

Chemia budowlana - Płytki na tarasie - przygotowanie podłoża
Paroizolacja chroni również przed wnikaniem i zawilgoceniem pomieszczeń skroplinami mogącymi się tworzyć w tzw. punkcie rosy. Dlatego należy zapewnić odprowadzenie skroplin z warstwy paraizolacji. Dylatacje konstrukcyjne należy uszczelnić na etapie wykonywania paroizolacji przy użyciu taśm BOTAZIT B 180 lub BOTAZIT B 240. Osadzanie taśm odbywa się przy użyciu izolacji bitumicznej BOTAZIT BM 92 na zagruntowanych bitumiczną powłoką gruntujacą BOTAZIT BE 901 krawędziach dylatacji.

Wskazówki wykonawcze:


BOTAZIT BE 901 należy wymieszać z wodą w stosunku 1:5 i zagruntować roztworem tak przygotowanym roztworem przeprowadzić gruntowania podłoża. BOTAZIT BM 92 Schnell jest izolacją dwuskładnikową, składa się z 20 kg masy bitumicznej i 8 kg proszku. Proszek należy dosypywać do masy bitumicznej i mieszać wiertarką wolnoobrotową do uzyskania jednorodnej masy. Masę należy zużyć w przeciągu ok. 90 minut. Izolację nanosić w trzech cyklach. Pierwszym jest tzw. szpachlowanie drapane mające na celu wypełnienie drobnych nierówności i porów podłoża, oraz poprawienie przyczepności. Następne dwie warstwy stanowią właściwą warstwę uszczelniającą. Kolejne warstwy należy nakładać po wyschnięciu poprzednich. Orientacyjne czasy wysychania wynoszą dla gruntu ok. 1 godziny, szpachlowanie drapane ok. 2-4 godzin, pierwsza warstwa izolacyjna 1 dzień. Izolację termiczną należy układać na całkowicie wyschniętej izolacji przeciwwodnej (minimum po 2 dniach).

Chemia budowlana - Płytki na tarasie - przygotowanie podłoża

Zużycie:


BOTAZIT BE 901 - ok. 150 ml/m2,
BOTAZIT BM 92 Schnell - ok. 4,8 kg/m2 (dla zalecanej grubości warstwy - 4,2 mm).

Izolacja termiczna


Izolację termiczną należy układać po wyschnięciu paroizolacji z BOTAZIT BM 92 Schnell. Izolację termiczną można również przykleić do wyschniętej paroizolacji. W tym celu należy nanieść na płyty szpachlą cienką warstwę BOTAZIT BM 92 Schnell.
Przeczytaj również: Fugowanie płytek gresowych

Hydroizolacja


Stanowi zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci z opadów atmosferycznych. Wykonana z samoprzylepnej bitumicznej membrany uszczelniającej BOTAZIT KSK. Izolację tę klei się bezpośrednio do izolacji termicznej. Dzięki temu można uniknąć wykonywania dodatkowego podkładu betonowego jak to ma miejsce w przypadku pap termozgrzewalnych.

Wskazówki wykonawcze:


BOTAZIT KSK należy kleić bezpośrednio na warstwie termoizolacyjnej na zakład o szerokości min. 8 cm. Płyty izolacji termicznej muszą być czyste i suche. Obróbkę przeprowadza się na zimno. Należy rozwinąć rolkę, przyciąć pasy odpowiedniej długości, zerwać papier ochronny, przykleić do termoizolacji.

Zużycie:


BOTAZIT KSK - ok. 1,16 m2/m2 izolowanej powierzchni.

Wykonanie podkładu pod okładzinę ceramiczną


Jakość podłoża pod izolację podpłytkową oraz okładzinę ceramiczną, ma zasadnicze znaczenie dla ich funkcjonowania. Podkłady należy wykonywać tak aby uniknąć naturalnych dylatacji (pęknięć wylewek z przemieszczeniem krawędzi) oraz uzyskać dużą wytrzymałość.

Wskazówki wykonawcze:


Wylewki dociskowe na warstwie termoizolacyjnej i wykonanej hydroizolacji powinny być wykonane jako wylewki samonośne z betonu klasy min. C 20/25 wg normy PN-EN-206-1 o min. grubości 45 mm i zbrojone siatką do wylewek lub wykonanie z betonu o grubości min. 70 mm i wzmocnione zbrojeniem rozproszonym. W przypadku większych powierzchni dylatować na pola ok. 3 x 3 m. Bardzo ważna jest powierzchniowa nośność podłoża (brak mleczka cementowego, zwietrzałych warstw mogących pogorszyć przyczepność kolejnych warstw).

Chemia budowlana - Płytki na tarasie - przygotowanie podłoża

Gruntowanie wylewki


Wskazówki wykonawcze:


Środek gruntujący BOTACT D 11 należy nakładać poprzez malowanie pędzlem. Stosować na podłożach nasiąkliwych, czystych i suchych. Po wyschnięciu materiału gruntowana powierzchnia powinna być odporna na zarysowania w przeciwnym wypadku należy nanieść jeszcze jedną warstwę. Podłoży gładkich i nienasiąkliwych nie należy gruntować. Wyznacznikiem może być tu wygląd gruntowanej powierzchni, na której po obróbce BOTACT D 11 nie może wytworzyć się świecąca warstwa. Odstęp pomiędzy warstwami ok. 30 min. pomiędzy gruntowaniem, a nanoszeniem zaprawy uszczelniającej ok. 60 min.

Zużycie:


BOTACT D 11 - ok. 60-100 ml na każda warstwę.

Izolacja podpłytkowa


Woda przesiąkając przez mikrorysy w spoinie i zaprawie klejowej z czasem powoduje zawilgocenie wylewki, co przy naprzemiennym zamarzaniu i rozmarzaniu w okresie zimowym prowadzi do destrukcji podkładu objawiającej się spękaniami, wybrzuszeniami 1 rozwarstwianiem górnych jego części. To z kolei prowadzi do uszkodzeń płytek i spoin. Woda jest również przyczyną powstawania wykwitów i nalotów. Wnikając w beton lub jastrych wzbogaca się w wodorotlenek wapnia. W procesie odparowania roztwór ten przemieszcza się kapilarami do powierzchni i w miejscu spoin reaguje z dwutlenkiem węgla zawartym w powietrzu i tworzy biały nalot węglanu wapnia. Izolacja podpłytkowa z BOTACT® MD 28 ma za zadanie zabezpieczenie podkładu przed procesem karbonatyzacji.

Wskazówki wykonawcze:


BOTACT MD 28 - izolacja dwukomponentowa. Przy mieszaniu należy zachować dokładne proporcje wagowe (2.5 kg proszku: 1 kg płynu). Komponenty należy mieszać - dosypując proszku do płynu - wolnoobrotowym mieszadłem przez ok. 2 minuty. Po czasie dojrzewania wynoszącym 5 min., materiał należy ponownie wymieszać. Przygotowaną zaprawę należy obrobić w ciągu 45 min. Izolację nanosić w dwóch etapach. Pierwszym jest tzw. szpachlowanie drapane polegające na wtarciu cienkiej warstwy materiału w podłoże w celu wypełnienia porów i drobnych nierówności oraz uzyskania lepszej przyczepności właściwej powłoki uszczelniającej. Następnie po wyschnięciu szpachlowania drapanego nanosimy izolację o gr. ok. 2,5 mm optymalnie w dwóch warstwach, zwracając uwagę na jednolitość grubości warstwy. Produktu nie należy obrabiać przy silnym wietrze i nasłonecznieniu. Izolację można wykonywać na wylewkach sezonowanych (zaleca się jednak odczekanie 28 dni). Klejenie płytek można rozpocząć po min. 24 godzinach.

Zużycie:


BOTACT MD 28 - ok. 4,0 kg/m2 dla grubości warstwy 2 mm (po wyschnięciu).

Uszczelnienie dylatacji i połączeń z obróbkami blacharskimi


Dylatacje, miejsca przejść posadzka - ściana, narożniki, oraz połączenia izolacji i obróbek blacharskich - z uwagi na występowanie podłoży o różnej rozszerzalności termicznej należy doszczelnić je taśmą dylatacyjną BOTACT® SB 78.

Wskazówki wykonawcze:


W celu montażu taśmy należy na oba brzegi spoiny nanieść pas izolacji BOTACT MD 28. Następnie w świeżą zaprawę wkleić taśmę i od góry przeszpachlować ją również zaprawą izolacyjną. W przypadku obróbek blacharskich należy je osadzić na świeżo naniesionym pasie izolacji BOTACT MD 28 dodatkowo mechanicznie mocując do wylewki poprzez dyblowanie. Na części, która ma być pokryta zaprawą uszczelniającą w celu osiągnięcia właściwej przyczepności wykonać szpachlowanie drapane. Następnie nanieść pas izolacji na blachę i wylewkę, wkleić taśmę, od góry pokrywając ją również zaprawą uszczelniającą. Blacha musi być odkurzona, odtłuszczona i sucha.

Autor: Botament - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(4.1)

Jesteś w dziale:

Balkony i tarasy

Nowości produktowe
Czytaj także
Copyright 2021 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt