chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Zaprawy Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
chemiabudowlana.info » zaprawy » Wykonanie posadzki z Alpolem

Wykonanie posadzki z Alpolem

24.05.2007
Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Jej zadaniem jest zapewnienie możliwości bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu.

Chemia budowlana - Wykonanie posadzki z Alpolem
Podłoga powinna być równa i tworzyć powierzchnię poziomą. Musi także zapewniać stabilność wszystkich warstw oraz dzięki swojej konstrukcji spełniać warunki higieniczne i estetyczne. Podłogi nie mogą być śliskie. Ich warstwa użytkowa winna być odporna na ścierania i zarysowanie w takim stopniu, aby zapewniać wieloletnią eksploatację w założonych warunkach użytkowania.
O trwałości układu decyduje odpowiedni dobór materiałów, właściwa technologia wykonania robót i poprawnie dobrany układ warstw.

REKLAMA:


Informacje wstępne:
Podłogi wykonywane są zawsze na trzech podstawowych rodzajach podłoży:
1. Podłoże gruntowe lub wykonane z podsypek mineralnych np. zagęszczonego piasku, tłucznia, bruku z otoczaków
2. Podłoże betonowe umieszczone na gruncie, po usunięciu warstwy humusowej
3. Podłoże stanowiące konstrukcja stropu np. strop betonowy lub ceramiczno- betonowy

Bez względu na rodzaj podłoża każda podłoga składa się z koniecznych, dla zapewnienia jej funkcji warstw konstrukcyjnych:
1. Podłoża
2. Izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej
3. Warstwy izolacyjnej- termicznej lub akustycznej
4. Warstwy ochronnej
5. Podkładu podłogowego
6. Warstwy wygładzającej
7. Posadzki

W zależności od układu konstrukcyjnego podłogi, podkłady dzielimy na:
1. Podkłady zespolone
2. Podkłady oddzielone
3. Podkłady pływające
4. Podkłady grzewcze

ad.1. Podkładami zespolonymi nazywamy taki układ konstrukcyjny, który przewiduje ułożenie podkładu bezpośrednio na elemencie konstrukcyjnym. W tym przypadku układ pozbawiony jest warstwy oddzielającej ( izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej oraz izolacji termicznej lub akustycznej). Podkłady zespolone wykonywane są jako elementy podestów lub elementy biegów klatkach schodowych. Wykonywane są także na zewnątrz budynków.

ad.2. Podkładami oddzielonymi nazywamy układy konstrukcyjne, w których pomiędzy podłożem a podkładem przewidziano wykonanie warstwy izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej.

ad.3. Podkładami pływającymi są ustroje o układzie wielowarstwowym. Ich zasadniczą cechą jest umieszczenie pomiędzy podłożem, a podkładem podłogowym warstw spełniających funkcję izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej oraz warstwy izolacyjnej z materiału o niskiej gęstości, pełniącego rolę izolacji akustycznej lub termoizolacji. Często stosowane są materiały spełniające obie te funkcje łącznie. Ponadto jastrych (podkład) pływający oddzielony jest od ścian i elementów konstrukcyjnych budynku (np. słupów) izolacją brzegową. Podkład spełnia w takim rozwiązaniu także rolę płyty dociskowej i podkładu usztywniającego pod posadzkę.

ad.4. Podkłady grzewcze wykonuje się zwykle, jako podkłady pływające (wyjątek stanowią układy antyoblodzeniowe stosowane na, zewnątrz), ale dodatkowo pełnią rolę masywnej płyty grzewczej. Podkłady grzewcze charakteryzować się wysoką wytrzymałością mechaniczną, niską rozszerzalnością termiczną oraz dużą gęstością pozwalająca na uzyskanie dużej bezwładności cieplnej.

Produkty firmy ALPOL omawiane w instrukcji pozwalają na wykonanie podkładów podłogowych i wstaw wygładzających pod posadzki. Żaden z omawianych produktów nie powinien stanowić warstwy ostatecznej. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zastosowanie w pomieszczeniach drugorzędnych (np. pomieszczenia piwniczne) podłóg wykonanych z podkładu AP 400 lub z AP 410.

Posadzka podkładowa ALPOL AP 400


Podkład AP 400 może być układany na podłożach betonowych, wylewkach cementowych, zagęszczonym podkładzie piaskowym lub podłożu gliniastym.
Oznacza to możliwość wykonania podkładów pod posadzki, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Posadzka ALPOL AP 400 przeznaczona jest do wykonywania monolitycznych podkładów pod posadzki w zakresie grubości od 20 do 100 mm. Posadzka podkładowa ALPOL AP 400 jest materiałem w zasadzie bezskurczowym. Charakteryzuje się szybkim przyrostem wytrzymałości, już w początkowej fazie wiązania spoiw. Stąd na gotowym podkładzie możliwy jest ruch pieszy już po 24 godzinach od ułożenia.

UWAGA:
W przypadku wykonywania posadzki podkładowej ALPOL AP 400 na zewnątrz budynków konieczne jest, w każdym przypadku,ukształtowanie górnej płaszczyzny posadzki ze spadkiem zapewniającym odprowadzanie wód opadowych.

Przygotowanie podłoża pod podkład na zewnętrz budynku:
Jeśli podkład Alpol AP 400 wykonujemy bezpośrednio na gruncie konieczne jest usunięcie warstwy żyznej ziemi. Następnie konieczne jest wykonanie mechanicznego zagęszczenia gruntu lub jego stabilizację suchym cementem i zagęszczanie metodą „mokrą”. W niektórych przypadkach podłoże stabilizuje się przez wysypanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy tłucznia lub polnych otoczaków.
Kolejnym etapem robót jest wykonanie szalunku ograniczającego zewnętrzny obrys planowanego podkładu i wyznaczającego pole robocze. Wysokość górnej krawędzi szalunku winna tworzyć profil projektowanego spadku umożliwiającego odprowadzanie wód opadowych.
Jeśli zachodzi taka konieczność (np. pole podkładu przekracza 10-12 m2 lub długość przekątnej pola roboczego wynosi ponad 8 m) należy wykonać dylatacje dzielące pole robocze na mniejsze fragmenty.
Podkład ALPOL AP 400 można stosować na podłożach z keramzytu, po jego wcześniejszym zagęszczeniu oraz po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej np. przez ułożenie folii PE. Przy wykonaniu podkładu o grubości do 8-10 cm ruch pieszy możliwy jest już po 24 godzinach.
Przy zastosowaniach zewnętrznych dopuszcza się wykonywanie podkładów o grubościach dochodzących do 12-15 cm. Należy wówczas liczyć się z wydłużeniem czasu wiązania.

Przygotowanie podłoża dla podkładu oddzielonego:


Podkłady oddzielone wykonuje się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Podłoże pod warstwą oddzielającą powinno być równe i stabilne. Istota przygotowania podłoża polega na umieszczeniu na nim warstwy izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej, która jednocześnie zapobiegnie połączeniu się podkładu z podłożem.
Do wykonania warstwy oddzielającej powszechnie, stosowane są folie PE.
W przypadku podkładów realizowanych w pomieszczeniach konieczne jest wykonanie dylatacji brzegowej.
Ten rodzaj podkładów znajduje zastosowanie w budynkach niepodpiwniczonych, w których podłogi spoczywają na gruncie.

Przygotowanie podłoża dla podkładu pływającego:


Podkłady AP 400 można wykonywać także jako jastrychy pływające, pod warunkiem zachowania minimalnej grubości płyty dociskowej 40 mm. Podkłady pływające wykonujemy wyłącznie wewnątrz budynku.
W tym przypadku przygotowanie podłoża rozpoczynamy od wykonania paroizolacji i dylatacji obwodowej. Na wszystkich ścianach w pomieszczeniu przyklejamy pasy taśmy dylatacyjnej (0,5- 1 cm) lub pasy styropianu o grubości do 2 cm. Szerokość wkładek dylatacyjnych (taśm) winna być o ok. 2-3 cm większa, niż planowany całkowity przekrój podkładu pływającego. Mocowanie taśm lub pasów styropianu przeprowadzamy za pomocą kleju dyspersyjnego lub zaprawy klejącej ALPOL.
Kolejnym etapem robót jest ułożenie płyt izolacyjnych. Przy wykonywaniu tej czynności należy przeprowadzić wstępną niwelacje ich ułożenia. Nie wymaga się, aby płyty izolacyjne były trwale (np. klejowo) mocowane do podłoża, ale winny przylegać do niego całą dolną powierzchnią. W przypadku braku poziomu podłoża, można wykonać pod płyty izolacyjne miejscowe podsypki np. z zastosowaniem suchego piasku. Za zadowalający uważa się stan, kiedy odchyłki górnej powierzchni płyt izolacyjnych od poziomu, nie przekraczają 0,5 cm.
Na warstwie izolacji ułożyć należy warstwę ochronną z folii PE, zapobiegającą przenikaniu wilgoci technologicznej do izolacji.

W przypadku wykonywania masywnych, monolitycznych płyt grzejnych z zastosowaniem posadzki podkładowej ALPOL AP 400 konieczne jest wykonanie warstwy podkładu w taki sposób, aby minimalna grubość warstwy znajdującej się ponad elementem grzejnym wynosiła minimum 30 mm. Układy z ogrzewaniem podłogowym wykonywane są, jako podkłady pływające. Elementy grzejne umieszcza się na powierzchni warstwy ochronnej ( często wykonanej z folii warstwowej, metalizowanej) i mocuje do warstwy izolacyjnej specjalnymi łącznikami.

Konieczne narzędzia:


Betoniarka lub mieszadło koszykowe z mieszarką wolnoobrotową i pojemniki odpowiedniej wielkości (> 40 l), listwa zgarniająca, paca, łopata, naczynie do odmierzania i dozowania wody.
Przed przystąpieniem do wylewania podkładu konieczne jest wstępne obliczenie ilości potrzebnego materiału.

Technologia wykonania robót


Prace należy wykonywać przy temperaturach otoczenia od +5 0C do +30 0C
Posadzka ALPOL AP 400 dostarczana jest w postaci suchej mieszanki spoiw cementowych portlandzkich i glinowych, piasku, dodatków i domieszek. Jest produktem o optymalnym składzie i nie należy do niej dodawać żadnych substancji.
Przygotowanie masy roboczej polega na wymieszaniu gotowego produktu z wodą.
Do wykonania tej czynności możliwe jest zastosowanie mieszarki wolnoobrotowej lub betoniarki. Po odmierzeniu w pojemniku lub bębnie betoniarki wody w ilości 3,0 –3,5 l na 25 kg suchej mieszanki, wsypujemy do niej zawartość worka i mieszamy do uzyskania masy o jednorodnej konsystencji.

UWAGA; Zwiększenie ilości wody zarobowej ponad wskazania producenta skutkuje obniżeniem wytrzymałości końcowej, wydłuża czas wiązania spoiw i może prowadzić do powstania rys i pęknięć skurczowych.

Po ok. 3 minutach od zakończenia mieszania zasadniczego zaleca się ponowne przemieszanie masy roboczej celem jej odpowietrzenia i wyrównania konsystencji.
W każdym przypadku podkład ALPOL AP 400 zarabiamy wodą chłodną, czystą i pozbawioną jakichkolwiek dodatków – najlepiej wodą pitną.

UWAGA: Produkt jest mieszanką o optymalnych właściwościach roboczych, dlatego należy ściśle przestrzegać procedury przygotowania i nie dodawać żadnych substancji.

W przypadku korzystania z mieszarki wolnoobrotowej, płynny przebieg robót zapewnimy, stosując do przygotowania masy roboczej dwóch albo trzech pojemników umożliwiających przygotowanie zawartości jednego lub lepiej dwóch opakowań suchej mieszanki. Optymalna wielkość pojemnika do przygotowania masy roboczej wynosi ok. 40- 60 l.
Do wykonywania podkładów o grubości przekraczającej 4-5 cm, korzystniej jest zastosować betoniarkę o pojemności roboczej bębna 80-150 l. Pozwala ona na znaczne skrócenie czasu wykonania robót, skracając czas potrzebny do przygotowania masy roboczej. Użycie betoniarki pozwala przygotować masę roboczą, każdorazowo z 3-5 opakowań ALPOL AP 400. Oczywiście, także w tym przypadku, konieczne jest dostosowanie ilości wody zarobowej do liczby opakowań produktu, przygotowywanych w każdym cyklu mieszania.
Przygotowanie masy roboczej polega na wlaniu do bębna mieszającego odmierzonej ilości wody (wielokrotność z 3-3,5 l),odpowiadającą liczbie worków suchej mieszanki przewidzianych do wymieszania w jednym cyklu.
Zarobiona wodą mieszanka winna mieć konsystencję gęstoplastyczną lub mówiąc obrazowo „wilgotnej ziemi”.
Gotowa mieszanka winna zostać wbudowana w okresie nie dłuższym niż 30 minut od przygotowania.
Przerwy pomiędzy układaniem kolejnych partii podkładu nie mogą przekraczać 30min. Przekroczenie tego czasu skutkuje pogorszeniem jakości połączeń kolejnych porcji masy roboczej z wcześniej wykonanymi fragmentami podkładu.
Po ułożeniu podkładu konieczne jest jego rozściełanie za pomocą listwy zgarniającej.
W przypadku wykonywania podkładów o grubości przekraczającej 7-8 cm konieczne jest wykonanie zagęszczania np. przez tepowanie, sztychowanie łopatą lub prętem, a przy większych powierzchniach pola roboczego, zaleca się stosowanie łaty wibracyjnej.
Górną powierzchnię podkładu należy wyrównać listwą zgarniającą lub pacą stalową.
Dla uzyskania powierzchni „na gładko” można wykonać zacieranie przy pomocy pacy.

UWAGA: Gotowy podkład nie wymaga pielęgnacji. Nie należy go polewać wodą.
Świeży podkład należy chronić przed zawilgoceniem oraz nadmiernym przesuszeniem.
Bezpośrednio po wykonaniu robót narzędzia należy dokładnie umyć wodą.

Posadzka samorozlewna szybkowiążąca ALPOL AP 410


Jest materiałem służącym do wykonywania szybkowiążących, samorozlewnych podkładów pod posadzki. Umożliwia wykonanie jednowarstwowych, odpornych na okresowe zwilgocenie lub zmienne warunki termiczne, posadzek wewnątrz budynków i nadaje się do zastosowania we wszelkich pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych. Podkład samorozlewny ALOPL AP 410 przeznaczony jest także do pomieszczeń mokrych (kuchni, łazienek, garaży) i stanowi doskonały podkład pod okładziny ceramiczne np. podłóg w garażach lub piwnicach. W przypadku zawilgocenia związanego podkładu, nie traci on swojej wytrzymałości.

UWAGA: W przypadku wykonywania podkładów pod posadzki z płytek ceramicznych należy wykonać wierzchnią warstwę ze szczególną starannością, pozwalającą na zaniechanie stosowania dodatkowej warstwy wyrównawczej z zastosowaniem posadzek samopoziomujących.

Mimo, że podkład ALPOL AP 410 nie jest masą samopoziomującą, to dzięki tzw. samorozlewności, jego cechy robocze pozwalają na szybkie wykonanie mocnych jednowarstwowych podkładów (jastrychów) pod posadzki.
W przypadku stosowania w układach ogrzewania podłogowego może być wykonywana w układzie dwuwarstwowym. Oznacza to, że grubość pierwszej warstwy winna zakrywać elektryczne przewody grzejne, natomiast druga warstwa stanowi element masywny o wysokiej bezwładności cieplnej. Grubość drugiej warstwy winna wynosić ok. 15 mm.
Formulacja mieszanki powoduje, że po ułożeniu podkładu, proces wiązania spoiw przebiega na tyle szybko, że ruch pieszy i możliwość wejścia na powierzchnię jastrychu celem wykonania nacięć dylatujących możliwe jest po ok. 6 godzinach od ułożenia masy roboczej.

Przygotowanie podłoża:


W przypadku jastrychów zespolonych przygotowanie podłoża polega na jego oczyszczeniu z luźnych cząstek. Ewentualne pęknięcia należy poszerzyć szlifierką kątową, a po oczyszczeniu wypełnić zaprawą ALPOL AZ 130. Miejsca z pozostałościami zabrudzeń z farb olejnych lub z widocznymi plamami od substancji oleistych należy usunąć, korzystając ze szlifierki kątowej. Po miejscowym oczyszczeniu, wypełnić ubytki zaprawą ALPOL AZ 130. Wykonać dylatację brzegową. Następnie całość podłoża należy czyścić przez zamiecenie lub przy pomocy odkurzacza przemysłowego, a następnie zagruntować preparatem ALPOL AG 703. Gruntowanie należy wykonać szczotką lub pędzlem malarskim wcierając preparat w podłoże. Po 24 godzinnej karencji można ułożyć jastrych z zastosowaniem podkładu ALPOL AP 410.
Wcześniej, na ścianach pomieszczenia zaznaczamy miejsca, przenoszonych z podłoża, dylatacji.
UWAGA: Wszelkie miejsca przenikania przez strop rur instalacyjnych i ich tuleje należy przed przystąpieniem do wykonania robót uszczelnić.

Technologia wykonania wylewki:


Prace rozpoczynamy od wyznaczenia, za pomocą reperów, planowanej grubości podkładu i jego górnego poziomu. Posadzka ALPOL AP 410 pozwala na wykonanie jastrychu zespolonego o minimalnej grubości ok. 5-6 mm i maksymalnej 35 mm.
Do przygotowanych wcześniej pojemników należy nalać wody w ilości ok. 4,5 l na każde przewidywane do zarobienia opakowanie suchej mieszanki posadzki ALPOL AP 410. Po zakończeniu mieszania zasadniczego i odstawieniu masy roboczej na ok. 5 min., do wstępnego odpowietrzenia, konieczne jest powtórne przemieszanie dla ujednolicenia konsystencji. Podczas przerwy w mieszaniu następuje zainicjowanie procesów chemicznych zachodzących w masie roboczej.

UWAGA: Należy pamiętać, że zawyżenie ilości wody zarobowej ponad zalecenia producenta prowadzi do obniżenia wytrzymałości końcowej jastrychu i powoduje zwiększenie ścieralności górnej powierzchni wylewki. W sytuacjach ekstremalnych może to prowadzić do uszkodzenia powierzchni wylewki przez kleje służące do mocowania posadzek (płytek ceramicznych lub innych okładzin).

Zaleca się stosowanie pojemników umożliwiających jednoczesne przygotowanie masy roboczej z dwóch worków suchej mieszanki. Stąd minimalna wielkość pojemnika winna wynosić ok. 40 l. Gotowa masa, powstała po zarobieniu każdego worka ALPOL AP 410, ma ok. 15 litrów objętości. Dla przyspieszenia robót warto korzystać z dwóch lub trzech pojemników służących do przygotowywania masy roboczej. Pozwoli to na prowadzenie robót w sposób bezprzestojowy.
Masę roboczą wylewamy na przygotowane podłoże i wspomagamy jej rozściełanie listwą zgarniającą. Następnie, niezwłocznie przystępujemy do odpowietrzenia masy roboczej za pomocą wałka kolczastego. Z dostępnych na rynku narzędzi zaleca się stosowanie wałka o dłuższych i grubszych kolcach. Intensywne odpowietrzanie wspomaga uzyskanie poziomowania górnej powierzchni wylewki. Poprawia także jej zagęszczenie i zapobiega powstawaniu „raków” lub zgorzeli na powierzchni podkładu.
Proces „wałkowania’ należ przerwać po ok. 15 minutach, aby zapobiec „odrywaniu” wylewki od podłoża.

Podczas wylewania posadzki ALPOL AP 410 okres przerw technologicznych nie może przekraczać 15 min.

Ruch pieszy na gotowym podkładzie można rozpocząć po 6 godzinach od jego wykonania. Wówczas należy przystąpić do wykonania nacięć dylatacyjnych w polu wylewki.
Podkład ALPOL AP 410 nie wykazuje naprężeń skurczowych, co pozwala na wykonywanie bez konieczności dylatowania podłoży o powierzchni do ok. 30 m2, przy długości boku nieprzekraczającej 6 m.
Gotowy podkład nie wymaga pielęgnacji. Nie należy polewać go wodą. Należy świeżą wylewką chronić przed nadmiernym przesuszeniem, np. w skutek przewiewu lub działania promieni IR (cieplnych).
Konieczna jest także ochrona świeżej wylewki przed zawilgoceniem.
Okładanie płytkami ceramicznymi można rozpocząć po 3 dniach, w przypadku zastosowania zapraw klejących ALPOL. Szczególnie zaleca się stosowanie zapraw klejących ALPOL AK 515 i ALPOL AK 516

Posadzka samopoziomująca cienkowarstwowa ALPOL AP 420


Posadzka samopoziomująca ALPOL AP 420 przeznaczona jest do wykonywania warstwy wygładzającej na nośnych jastrychach betonowych i cementowych.
Przed przystąpieniem do wykonania wylewki koniecznie należy sprawdzić stan podłoża. W przypadku, kiedy wylewka stanowi warstwę wyrównującą mającą zostać wykonana na podkładzie z ALPOL AP 400 lub ALPOL AP410 warstwę wyrównującą z zastosowaniem posadzki ALPOL AP 420 można wykonać już po okresie 3-5 dni od wykonania podkładu. W przypadku podłoży betonowych konieczne jest zapewnienie okresu karencyjnego umożliwiającego wysezonowanie podkładu. Okres ten zależy od grubości podkładu betonowego lub cementowego.


Prace przygotowawcze:


UWAGA: Konieczne jest uszczelnienie wszelkich miejsc przenikania instalacji przez strop lub warstwy podłogowe. Zamykamy i uszczelniamy także pionowe otwory technologiczne.

W każdym przypadku, podłoże winno być wolne od zanieczyszczeń, łuszczących się, kruchych fragmentów pozostałości farb itd. W przypadku stwierdzenia ich występowania konieczne jest usunięcie mechaniczne np. z pomocą skrobaka lub szlifierki kątowej.
Widoczne na powierzchni podkładu rysy i pęknięcia należy poszerzyć do ok. 5 mm, oczyścić i zaszpachlować zaprawą ALPOL AZ 130.
Tę samą zaprawę należy użyć do wykonania przeszpachlowania lub ułożenia wyrównawczej warstwy wstępnej w części pomieszczenia, które pozostają obniżone w stosunku do najwyższego obszaru podkładu o więcej niż 7-8 mm. Pod warunkiem, że „obniżona” cześć podkładu ma powierzchnie nie większą niż kilka metrów kwadratowych.
W przypadku, kiedy obszar „obniżonej” części podkładu jest znaczny,a różnice poziomu sięgają: 7-30 mm zaleca się stosowanie szybkowiążącej wylewki samorozlewnej ALPOL AP 410, do wykonania wstępnej niwelacji podkładu. Miejsca koncentracji naprężeń ( np. narożniki „zewnętrzne”, okolice otworów drzwiowych) należy zazbroić siatką z włókna szklanego. Siatka winna zostać przyklejona punktowo do podkładu, np. klejem dyspersyjnym. Za wystarczające uważa się pasy siatki o szerokości ok. 20-30 cm i długości ok. 1 m.
Ze względu na swoje właściwości i szybki przyrost wytrzymałości, już po trzech dniach możemy wykonać gruntowanie preparatem ALPOL AG 703. A następnego dnia wykonać warstwę wyrównującą z zastosowaniem masy samopoziomującej ALPOL AP 420.

Rozpoczynamy pracę od wyznaczenia za pomocą reperów planowanego poziomu warstwy wyrównującej. Ustalając grubość wylewki należy pamiętać, że w najcieńszym miejscu (czyli na najbardziej wyniesionym obszarze podkładu, grubość posadzki ALPOL AP 420 nie może być mniejsza niż 2 –3 mm. Ustalenie poziomu wykonujemy poziomnicą i łatą o długości 2 m lub urządzeniem laserowym. Wyznaczone grubości warstwy wyrównującej ustawiamy na reperach.
Przed przystąpieniem do układania posadzki należy przygotować wolnoobrotową mieszarkę elektryczną z mieszadłem koszykowym, listwę zgarniającą, pacę, wałek kolczasty, naczynie do przygotowania masy roboczej (najlepiej 2 szt. po 40 l pojemności każde), naczynie z podziałką do precyzyjnego dozowania wody, podeszwy z kolcami do chodzenia.

Technologia wykonania robót:


Masę roboczą przygotowujemy przez wsypanie suchej mieszanki AP 420, do wody odmierzonej w pojemniku w ilości 5,0-5,5 l na każdy worek. Celem przyspieszenia robót zaleca się stosowanie pojemników pozwalających na jednoczesne zarobienie 2 opakowań (2x25kg) posadzki ALPOL AP 420. Po zarobieniu wodą, z 25kg suchej mieszanki uzyskujemy 17 l masy roboczej. Oznacza to, że musimy użyć pojemnika mieszczącego ok. 40l.
Po wykonaniu mieszania zasadniczego, pozostawiamy masę roboczą na ok. 5 min. celem wstępnego odpowietrzenia i zainicjowania procesów chemicznych w masie roboczej. Następnie wykonujemy krótkie mieszanie wtórne.
Masę roboczą wylewamy na podkład i wstępnie rozściełamy za pomocą pacy.

UWAGA: Opróżnione z masy roboczej pojemniki należy wypłukać wodą i usunąć pozostałości pop poprzedniej partii masy roboczej, przed zarobieniem kolejnej szarży materiału.

Rozlana masę roboczą należy niezwłocznie odpowietrzyć, korzystając z wałka kolczastego. Podczas odpowietrzania następuje jednocześnie równomierne rozłożenia wylewki i jej samopoziomowanie.

UWAGA: Proces odpowietrzania przy pomocy wałka kolczastego nie powinien przekraczać 10 minut. Nadmierne wydłużanie obróbki wylewki prowadzi do „odrywania” jej od podłoża.

Należy pamiętać, że wykonanie wylewki w jednym polu roboczym winno nastąpić bez przerw. Jednak w sytuacjach koniecznych wylewanie masy roboczej można przerwać na czas do ok. 15 min. Przekroczenie tego czasu skutkować będzie trudnością w połączeniu wcześniej wylanej masy z kolejnymi porcjami.
Na gotową wylewką można wchodzić po 24 godz. Należy wówczas wykonać nacięcia szczelin dylatacyjnych przenoszonych z podłoża. Posadzka ALPOL AP 420 jest materiałem bezskurczowym i sama nie wymaga dylatowania.
Gotowa warstwa wyrównawcza nie wymaga pielęgnacji. Należy chronić ją zarówno przed zawilgoceniem, jak i przedwczesnym przesychaniem.

Roboty okładzinowe można prowadzić w przypadku układania płytek ceramicznych, już po dwóch dniach. Z zastosowaniem wykładzin z materiałów drzewnych i drewnopochodnych (mozaiki, parkiety, panele podłogowe, płyty korkowe) oraz wykładzin PCV i dywanowych musimy poczekać do chwili obniżenia się wilgotności wylewki do ok. 2,5 %. W warunkach normalnych następuje to po ok. 7 dniach.
Podkład wyrównujący ALPOL AP 420 daje powierzchnie idealnie poziome, mocne i równe powłoki o „aksamitnej” strukturze powierzchni.


Posadzka samopoziomująca szybkowiążąca ALPOL AP 421


Przeznaczona jest do wykonywania cienkowarstwowej warstwy wygładzającej na podkładach ALPOL AP 400 lub innych podkładach i jastrychach betonowych wewnątrz budynku. Pozwala ona na wykonanie podkładu poziomego o wysokiej wytrzymałości zapewniającego stabilne, mocne podłoże do wykonania podłóg (posadzek) z materiałów drewnianych klejonych całopowierzchniowo do podłoża (mozaiek podłogowych, lamparkietów lub parkietów, płyt korkowych, posadzek z paneli podłogowych wszelkich typów). Oprócz tego parametry techniczne posadzki ALPOL AP 421 pozwalają na uzyskania podłoży niezbędnych do wykonania podłóg z wykładzin z płyt korka prasowanego, mocowanego do podkładu za pomocą klejów dyspersyjnych, a także mocowanych tą technika wykładzin z PCV lub klejonych za pomocą taśm obustronnie mocujących, wykładzin dywanowych.
Jej zadaniem jest zapewnienie gładkiego, równego podłoża pod wykonanie posadzek z paneli, wykładzin PCV oraz rulonowych wykładzin dywanowych. Pozwala także na uzyskanie idealnie poziomego, mocnego podłoża do układania parkietów lub mozaik drewnianych. Posadzka samopoziomująca ALPOL AP 421 charakteryzuje się w porównaniu do posadzki ALPOL AP420 zwiększona wytrzymałością na ściskanie (o ok. 25%) oraz zwiększona wytrzymałością na zginanie( o ok. 12%). Przyspieszony proces przyrostu parametrów wytrzymałościowych pozwala na rozpoczęcie wstępnej eksploatacji posadzki (ruch pieszy) w znacznie krótszym czasie, co ma decydujące znaczenia dla przyspieszenia robót.

Przygotowanie podłoża:


Czynność tę należy rozpocząć od inspekcji podkładu. Ujawnione spękania należy poszerzyć za pomocą szlifierki kątowej wyposażonej w tarczę do kamienia lub betonu. Z miejsc występowania substancji, mogących pogorszyć przyczepność (plamy po substancjach oleistych, plamy z farb itp.) należy, korzystając ze szlifierki kątowej, usunąć wierzchnią warstwę do głębokości ok. 10-15 mm. Poszerzone pęknięcia i ubytki należy uzupełnić zaprawą szybkowiążącą ALPOL AZ 130. Po związaniu zaprawy (ok. 1 godzinie) podłoże należy oczyścić mechanicznie z cząstek luźnych, brudu i pyłu. Czynność tę można wykonać z użyciem miotły lub odkurzacza przemysłowego. Nie moczyć podłoża wodą.W przypadku podłoży betonowych lub słabych zaleca się ich wzmocnienie gruntem głebokopenetrującym ALPOL AG 700. Potrzebę wykonania tej czynności należy sprawdzić dokonując próby zarysowania powierzchni ostrzem stalowym
Bez względu na rodzaj podłoża oczyszczoną i naprawioną powierzchnią należy pokryć preparatem ALPOL AG 703. Nałożenie preparatu wykonujemy techniką malarską, z zastosowaniem pędzla lub szczotki malarskiej. Nie zaleca się stosowania wałka malarskiego lub techniki natrysku. Preparat winien zostać równomiernie wtarty w podłoże na całej powierzchni. Pozwoli to na uzyskanie warstwy kontaktowej polepszającej przyczepność wylewki cienkowarstwowej, wydłuży jej czas otwarty i zapobiegnie powstawaniu rys na powierzchni warstwy wygładzającej.

Uwaga: Preparat ALPOL AG 703 dostarczany jest w formie roztworu roboczego. Zabrania się dodawanie do niego wody lub innych substancji.
Przed użyciem preparat należy wymieszać.

Po wykonaniu gruntowania dalsze czynności można podjąć już po upływie 24 godzin.

Kolejną czynnością jest wykonanie dylatacji brzegowej, przez przyklejenie do ścian pomieszczenia pasów pianki (zwykle wyposażonej w warstwę samoprzylepną) lub za pomocą pasków styropianu o grubości 10 mm i szerokości 30-40 mm. Mocowanie pasów styropianu (PS) można wykonać klejem dyspersyjnym lub zaprawą klejącą stosowaną do mocowania płytek ceramicznych np. ALPOL AK 509 lub ALPOL AK510.
W praktyce „korzystamy” często z dylatacji brzegowej wykonanej dla wcześniej układanych podkładów.
Kolejną czynnością jest ustalenie najwyżej położonego (wyniesionego) obszaru podkładu.
Niwelację podkładu można wykonać za pomocą przenośnych, trójnożnych reperów, poziomnicy i łaty o długości 2 m lub przy pomocy przyrządu wysyłającego strumień światła (np. laserowego).
Jeśli, po wstępnej niwelacji okazuje się, że różnice poziomu podkładów nie przekraczają 10 mm możemy przystąpić do wykonania wylewki.
Należy w taki sposób zaplanować wykonanie warstwy wyrównawczej, aby grubość wylewki ALPOL AP 421 w najcieńszym miejscu wynosiła ok. 2-3 mm. Jednocześnie mięsistość warstwy w jej najgrubszym miejscu nie może przekraczać 10 mm. W przypadku nierówności podłoża, przekraczającej te granice, należy wykonać przeszpachlowania najniżej położonych fragmentów podłoża lub ułożyć w tych miejscach warstwę zaprawy ALPOL AZ 130. Grubość „podbudowy” winna mieścić się w granicach 3-20 mm. Zużycie wynosi 1,7 kg/mm/ m2. Zaprawę nakładamy i zacieramy „na ostro” pacą stalową, nierdzewną. Po upływie ok. 2-3 godzin miejsca uzupełnione zaprawą ALPOL AZ 130 należy pomalować (pokryć) preparatem gruntującym ALPOL AG 703, a wykonanie wylewki zaplanować na dzień następny (karencja po nałożeniu preparatu gruntującego ALPOL AG 703 wynosi 24 godziny).

W przypadku, kiedy wielkość „obniżonych” części podkładu wynosi kilka lub kilkanaście m2, a różnica poziomu mieści się w zakresie 7-35 mm, do wstępnej niwelacji podkładu należy zastosować samorozlewną masę ALPOL AP 410. W tym przypadku pokrycie podkładu samorozlewnego preparatem ALPOLAG 703 można przeprowadzić po 3 dniach od jego wykonania, a ułożenie warstwy wyrównawczej z zastosowaniem masy ALPOL AP 421 można przeprowadzić następnego dnia.

UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wyrównującej należy uszczelnić wszelkie otwory pionowo przenikające przez podłogę.

Technologia wykonania robót:


Do wykonania podkładu wyrównawczego konieczne będą: mieszadło koszykowe z mieszarką, w zależności od powierzchni przewidywanej do wykonania robót – jeden lub dwa pojemniki po ok. 40 l do przygotowania masy roboczej, wałek kolczasty, paca stalowa, naczynie do odmierzania wody zarobowej, listwa zgarniająca, „podeszwy z klocami”.

UWAGA: Przed przystąpieniem do wylewania posadzki należy zaznaczyć na ścianach miejsca, w których konieczne będzie wykonanie nacięć dylatacyjnych.

Do zarobienia suchej mieszanki należy użyć wody chłodnej, czystej – najlepiej wody pitnej.
Mieszankę roboczą przygotowuje się przez wsypanie do odmierzonej w ilości ( 5,0-5,7 l/25kg suchej mieszanki) wody i jednoczesne mieszanie przy pomocy mieszarki z mieszadłem koszykowym do uzyskania jednorodnej masy o założonej konsystencji.
Po przygotowaniu masy należy odstawić ją na ok. 5 min. do wstępnego odpowietrzenia w masy w pojemniku, po czym wykonać ponowne mieszanie dla ujednolicenia konsystencji.

Gotową mieszankę należy wylewać w miejscu wbudowania i wstępnie rozprowadzić za pomocą listwy zgarniającej lub pacy stalowej, aby skrócić czas rozściełania. Jednocześnie wspomagamy w ten sposób proces wstępnego odpowietrzania masy roboczej.
Wraz z wylewaniem kolejnych porcji masy roboczej należy przystąpić do jej odpowietrzania przy pomocy wałka kolczastego. Jego zastosowanie powoduje przyspieszenie odpowietrzania wylewki i wspomaga proces samopoziomowania.

UWAGA: Proces odpowietrzania przy pomocy wałka kolczastego nie powinien przekraczać 10 min. Nadmierne wydłużanie obróbki wylewki prowadzi do jej „odrywania” od podłoża


Przygotowywanie kolejnych partii masy roboczej winno postępować bez przerw aż do wykonania warstwy wyrównującej w całym pomieszczeniu.

UWAGA: Po opróżnieniu pojemnika z zarobionej masy należy każdorazowo wypłukać pojemnik celem usunięcia z niego pozostałego na ściankach szlamu, tak, aby każdą kolejną porcję masy roboczej przygotowywać w czystym pojemniku.

Podczas wykonywania wylewki należy pamiętać, że bezszwowe połączenia kolejnych partii materiału uzyskamy jedynie w przypadku, kiedy przerwy w pracy nie będą dłuższe niż 15-20 min.

UWAGA: Gotowa wylewka nie wymaga pielęgnacji w okresie wiązania spoiw. Zabrania się polewania warstwy wyrównawczej wodą.

Gotową wylewkę należy chronić przed nadmiernym osuszeniem (np. w skutek przeciągu), nadmiernym nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi lub zawilgoceniem.
Gotowa wylewka pozwala na ruch pieszy po ok. 6 godzinach.
Okładanie powierzchni warstwy wyrównującej można przeprowadzić po ok. 7 dniach, pod warunkiem, że jej wilgotność resztkowa wynosi 2,5-3,0 %.

W stosunku do podkładu wyrównującego ALPOL AP 420, omawiana wylewka różni się zwiększoną przyczepnością do podłoża oraz wyższymi parametrami wytrzymałości na ściskanie i zginanie. Pozwala także na skrócenie okresu karencji przed wykonaniem robót okładzinowych.
Podkład wyrównujący ALPOL AP 421 pozwala na uzyskanie idealnie poziomych, mocnych posadzek o „aksamitnej” strukturze powierzchni.

Źródło: Alpol
Autor: PIOTROWICE II - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(0)

Jesteś w dziale:

Zaprawy

Nowości produktowe
Czytaj także
Akcesoria i narzędzia
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt