chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Zaprawy Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
chemiabudowlana.info » zaprawy » Murowanie ogrodzenia z klinkieru

Murowanie ogrodzenia z klinkieru

16.08.2011
Wyjątkową trwałość i estetykę konstrukcji klinkierowych można uzyskać jedynie przy prawidłowym wykonawstwie i stosowaniu specjalnych materiałów (zapraw, spoin, klejów, impregnatów) dedykowanych do klinkieru.

Szczególnie częstym problemem są białe naloty i wykwity solne pokrywające ściany, mury, elewacje, ogrodzenia i słupki wykonane z klinkieru. Początkowo niewielkie, z czasem przekształcają się w zacieki, które pokrywają coraz większą powierzchnię cegieł i spoin. Wykwity szpecą ściany, mury, słupki ogrodzeniowe, mogą też prowadzić do uszkodzeń mechanicznych spoin, a z czasem także cegieł. Wynika to ze wzrostu objętości krystalizujących soli tworzących wykwity i naloty oraz bardzo dużego ciśnienia krystalizacji tych soli, znacznie przewyższającego wytrzymałość mechaniczną spoin oraz klinkierowych elementów murowych i okładzinowych.

REKLAMA:


Chemia budowlana - Wykwity solne na ogrodzeniu wymurowanym z klinkieru.
Wykwity solne na ogrodzeniu wymurowanym z klinkieru.


Główną przyczyną tworzenia się wykwitów na powierzchni konstrukcji wykonanych z klinkieru jest proces kapilarnej migracji roztworów soli. Pory kapilarne to rurkowate kanaliki o średnicy od kilkudziesięciu nanometrów do kilkudziesięciu mikrometrów tworzące w matrycy zaprawy lub betonu system połączony. Ich specyficzny kształt sprawia, że mogą zasysać roztwory soli, które migrując ku powierzchni są źródłem wykwitów. Woda rozpuszczająca sole może pochodzić z różnych miejsc konstrukcji. Aby uniknąć niszczących konstrukcję migracji soli i nieestetycznych wykwitów należy stosować do murowania produkty zawierające nanododatki, które skutecznie blokują pory kapilarne. W ofercie firmy Alpol Gips znajduje się szereg produktów, specjalnie przeznaczonych dla konstrukcji klinkierowych, zawierających nanododatki:
- nanozaprawy ALPOL AZ 120-126,
- nanobeton ALPOL AZ 129,
- nanospoiny ALPOL AZ 150-156,
- nanoklej ALPOL AK 518,
- nanoimpregnat ALPOL AI 780.

Chemia budowlana - Ogrodzenie - miejsca przenikania wody
Ogrodzenie - miejsca przenikania wody


Przygotowanie podłoża pod izolacje


Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z projektem, instrukcją wykonania, informacjami technicznymi podanymi przez producenta oraz rysunkami obrazującymi szczegółowe wykonanie poszczególnych elementów systemu. Szczególnie ważne są zapisy w dokumentacji odnośnie głębokości posadowienia fundamentów. Nierówności i ubytki górnej warstwy fundamentu należy uzupełnić za pomocą zapraw ALPOL AZ 130 lub ALPOL AZ 135.

Chemia budowlana - Wyrównywanie podłoża zaprawą ALPOL AZ 135
Wyrównywanie podłoża zaprawą ALPOL AZ 135


Izolację poziomą, po wcześniejszym zagruntowaniu emulsją bitumiczną do izolacji i gruntowania ALPOL AH 740, można wykonać z wykorzystaniem:
- papy izolacyjnej termozgrzewalnej,
- bitumicznej masy uszczelniającej ALPOL AH 741.

A po zastosowaniu gruntu krzemianowo-polimerowego ALPOL AG 707
- zaprawy wodoszczelnej na tarasy i balkony ALPOL AH 752,
- maty uszczelniającej ALPOL MU przyklejonej nanoklejem do klinkieru ALPOL AK 518 lub klejem do gresu szybkowiążą-cym ALPOL AK 512.

Chemia budowlana - Nakładanie masy bitumicznej ALPOL AH 741
Nakładanie masy bitumicznej ALPOL AH 741


Murowanie ogrodzenia


Ogrodzenia pełnią rolę wydzielającą, ochronną i ozdobną działki budowlanej. Ogrodzenia murowane składają się ze słupków ogrodzeniowych oraz wypełnienia pomiędzy nimi w postaci muru lub muru i przęseł, np. drewnianych lub metalowych. Słupki w ogrodzeniu pełnią funkcję konstrukcyjną, a przęsła przede wszystkim ozdobno-ochronną.

Do murowania należy stosować nanozapra-wy ALPOL AZ 120-126 (dostępne w 7 kolorach) przeznaczone do wznoszenia murów z cegieł licowych z jednoczesnym spoinowaniem oraz do murowania z cegieł klinkierowych, ścian konstrukcyjnych, kominów, ogrodzeń, fundamentów i studzienek. Zaprawą można również wypełniać fugi
0 szerokości do 30 mm między cegłami 1 płytkami elewacyjnymi. Nanozaprawy ALPOL AZ 120-126 przygotowujemy zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu. Murowanie wykonujemy zuwzględnie-niem wybranej techniki murarskiej. Zaleca się murować na pełną spoinę o grubości 8-15 mm. Pełną spoinę możemy uzyskać w następujący sposób:

- poprzez jednoczesne murowanie i spoinowanie na pełne spoiny nanozaprawą ALPOL AZ 120-126. Zaprawę układamy tak, aby spoiny były szczelnie nią wypełnione.
W tym sposobie zaprawę nanosimy na całe boczne powierzchnie cegieł. Należy zwrócić szczególną uwagę na umiejętne zgarnięcie kielnią nadmiaru zaprawy, bez zabrudzenia lica cegły. Po wstępnym stężeniu zaprawy w murze, kształtujemy spoinę do odpowiedniego profilu za pomocą kiel-ni fugownicy lub rurki;

- poprzez murowanie na pustą spoinę na-nozaprawą ALPOL AZ 120-126 i spoinowanie nanozaprawą ALPOL AZ 120-126 (bez wykorzystania listew dystansowych lub krzyżyków). Nanozaprawę ALPOL AZ 120-126 rozprowadzamy kielnią na górnej powierzchni cegieł ułożonych w murze, w taki sposób, aby pozostała pustka 2-3 cm do krawędzi muru. Następnie na kolejnej dobranej cegle nakładamy zaprawę na jej bocznych płaszczyznach, również pozostawiając pustkę około 3 cm od jej lica. Cegłę z nałożoną zaprawą kładziemy na warstwie zaprawy na murze, a następnie dociskamy do cegły ułożonej wcześniej. Po ułożeniu cegieł zaprawa nie powinna wypełniać spoiny na głębokości około 1,5 cm od lica muru;

- poprzez murowanie na pustą spoinę i spoinowanie nanozaprawą ALPOL AZ 120-126 (z wykorzystaniem listew dystansowych lub krzyżyków) - przed przystąpieniem do murowania układamy przy krawędziach muru listwy dystansowe o wysokości odpowiadającej szerokości spoiny. Następnie układamy kielnią nano-zaprawę ALPOL AZ 120-126 między listwami, zgarniamy jej nadmiar i wyrównujemy. Na warstwie zaprawy układamy cegły z nałożoną na całą boczną ściankę zaprawą.

Chemia budowlana - Murowanie - podcinanie zaprawy
Murowanie - podcinanie zaprawy


Nanozaprawę ALPOL AZ 120-126 należy zużyć w ciągu 3 godzin od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Zaleca się stosować na danej powierzchni muru zaprawę z jednej szarży produkcyjnej. W przypadku dwóch lub więcej szarż należy mieszać między sobą worki z różnych szarż. Prace należy prowadzić z dużą starannością, a ewentualne zabrudzenia muru usuwać natychmiast na sucho za pomocą miękkiego pędzla. Suchą, stwardniałą zaprawę usuwać za pomocą czyścika do cegieł i płytek ALPOL AI 770. W trakcie murowania świeżo wymurowany fragment muru należy zabezpieczać przed:
- deszczem - wentylowanymi osłonami, folią lub plandeką, w sposób zapewniający swobodny obieg powietrza;
- mrozem - za pomocą przykrycia ocieplającego.

Świeży mur należy zabezpieczać przez minimum 7 dni.

Wykonywanie słupków


Prawidłowe wykonanie ogrodzenia wymaga wcześniejszego wymurowania słupków. W pierwszej kolejności murujemy słupki narożne i podtrzymujące konstrukcje bram i furtek, w następnej słupki środkowe. Słupki narożne, a szczególnie służące do mocowania bram i furtek, mogą wymagać wzmocnienia w postaci dodatkowego rdzenia. Słupki środkowe mogą być również wykonane jako niemurowane, w podobny sposób jak rdzenie wzmacniające, metalowe lub betonowe. Wykonany szalunek wypełniamy gotową mieszanką sporządzoną z nanobetonu do klinkieru ALPOL AZ 129, wykazującą wysoką odporność na powstawanie wykwitów solnych; dodatek superplastyfikatora powoduje samozagęszczanie się nanobeto-nowej zaprawy. Zaprawa ALPOL AZ 129 jest mrozoodporna i nie zawiera chlorków, dlatego nie powoduje korozji zbrojenia. Przygotowujemy ją zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu. Słupek ogrodzeniowy należy zalać zaprawą na wysokość 10-20 cm poniżej jego górnej krawędzi, wyznaczonej wysokością deskowania. Dalsze prace polegające na obmurowaniu lub oklejeniu płytkami wykonanego słupka można rozpocząć nie wcześniej niż po dwóch tygodniach od dnia zalania nanobetonem ALPOL AZ 129. Inny sposób wykonania takiej konstrukcji polega na wcześniejszym wykonaniu obmurówki z cegły klinkierowej i zalaniu po dwóch tygodniach nanobetonem ALPOL AZ 129. W takim przypadku obmurówka pełni rolę deskowania i wymaga bardzo szczelnego wymurowania.

Chemia budowlana - Murowanie - wygładzanie spoiny
Murowanie - wygładzanie spoiny


W licznych przypadkach wypełnia się wcześniej wykonane obmurowanie słupka z cegły klinkierowej, zwykłym betonem lub zaprawą o nieznanym składzie. Nie jest to sposób zalecany ze względu na możliwość powstawania wykwitów solnych, których źródłem jest niestwardniała zwykła zaprawa lub beton. Do takich wypełnień należy użyć nanobetonu do klinkieru ALPOL
AZ 129.

Chemia budowlana - Wygładzanie spoiny kielnią półokrągłą
Wygładzanie spoiny kielnią półokrągłą


Murowanie przęseł


Murowanie przęseł (podmurówek) wykonujemy za pomocą nanozapraw ALPOL AZ 120-126. Należy zwrócić uwagę na zastosowanie odpowiedniego wiązania cegieł, dobieranego w zależności od wymiarów muru. Cegły należy układać na wcześniej wykonanej warstwie izolacji, korzystając z nanozapraw ALPOL AZ 120-126. Pierwszą warstwę cegieł należy dokładnie wypoziomować i wyrównać. Unikniemy dzięki temu późniejszych nierówności spoin. Połączenia murków ze słupkami wykonuje się bez przewiązania,

0 ile projektant nie zadecyduje inaczej, pozostawiając szczelinę, która może pełnić rolę dylatacji. Szczelinę należy zabezpieczyć przed wnikaniem wody za pomocą taśmy rozprężnej lub sznura dylatacyjnego ALPOL SD i masy poliuretanowej ALPOL AH 765.

Montaż zwieńczeń i obróbki miejsc szczególnych


Istotny wpływ na prace całej konstrukcji ogrodzenia z klinkieru mają szczególne miejsca, jakimi są m.in. dylatacje, puszki wentylacyjne, kotwy, czapki i daszki. Wymagają one wyjątkowej uwagi i zastosowania specjalnych rozwiązań oraz dodatkowych uszczelnień.

Chcąc zabezpieczyć wymurowane słupki


1 murki przed opadami atmosferycznymi należy wykonać zabezpieczenia w postaci tzw. zwieńczeń (czapek, daszków), chroniących nie tylko rdzeń słupka, lecz również ściany zewnętrzne. Zabezpieczenia takie powinny mieć profilowany spadek, ułatwiający spływanie wody oraz kapinosy chroniące murowane ściany przed zamakaniem. Kapinos powinien wystawać co najmniej 3 cm poza lico muru. Elementy te należy przyklejać po wstępnym stwardnieniu zaprawy w murze, tj. po 2-7 dniach od wymurowania ogrodzenia. Do przyklejania czap należy stosować nanoklej do klinkieru ALPOL AK 518. W celu trwałego zamocowania czapy zaleca się stosowanie kombinowanej metody klejenia, tj. przesmarowanie całej powierzchni klejonego elementu nanoklejem ALPOL AK 518 oraz aplikację kleju i jego rozprowadzenie pacą zębatą o wymiarach zębów co najmniej 6x6 mm na podłożu, do którego będzie przyklejany element zwieńczeniowy. Niektóre elementy (np. cegły, kształtki, płytki) mogą wymagać murowania z zastosowaniem nanozaprawy ALPOL AZ 120-126 i spoinowania z zastosowaniem elastycznej spoiny ALPOL ELITE AS E50-E69.

Chemia budowlana - Montaż czapki na nanokleju ALPOL AK 518
Montaż czapki na nanokleju ALPOL AK 518


Spoinowanie muru


Zastosowana technika murowania wymusza określony sposób wykonania spoin w murze. Niezalecane jest pozostawienie spoin niewypełnionych, ze względu na możliwość zmniejszenia nośności muru. Puste spoiny w murze zaleca się wypełniać nanozaprawą ALPOL AZ 120-126. W przypadku jednoczesnego murowania i spoinowania za pomocą nanozaprawy ALPOL AZ 120-126, wygładzanie i formowanie spoiny za pomocą kielni fugownicy należy wykonać tuż po wstępnym związaniu nanozaprawy, zanim zaprawa stwardnieje. Technologia spoinowania wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi. Do wypełniania spoin nanozaprawą, należy stosować specjalną wąską kielnię, tzw. spoinówkę, o szerokości dostosowanej do szerokości spoiny. Do wygładzania i wyprowadzenia kształtu spoiny używamy fugownicy płaskiej lub półokrągłej. Alternatywnie, spoinowanie można wykonywać za pomocą innych narzędzi, np. kawałka rurki plastikowej. Prace należy prowadzić z dużą starannością, przy użyciu czystych, nierdzewnych narzędzi. Za pomocą fugownicy (kielni do fugowania) dokładnie wypełniamy najpierw spoiny poziome, a następnie pionowe, zaczynając od góry do dołu. Masę wciskamy tylko w szczeliny między cegłami. Staramy się nie zabrudzić powierzchni cegieł. Spoiny pionowe wykonujemy za pomocą krótkich kielni, tzw. spo-inówek, wciskając w spoinę nanozaprawę ALPOL AZ 120-126, podawaną ze specjalnie wygiętej w kształcie litery V blachy. Minimalna głębokość spoin powinna być równa ich szerokości.

Chemia budowlana - Murowanie na puste spoiny - wypełnianie spoiny
Murowanie na puste spoiny - wypełnianie spoiny


Ewentualne zabrudzenia należy czyścić na bieżąco, na sucho - za pomocą miękkiego pędzla lub tkaniny. Czyszczenie elewacji należy wykonywać od góry do dołu. Zabrudzenia nieusunięte podczas spoinowania należy usunąć za pomocą sztywnej szczotki lub, jeśli taki sposób czyszczenia nie przyniesie efektów, za pomocą czyścika

ALPOL AI 770. Usuwanie wykwitów


Wykwity, które mogą pojawić się na konstrukcjach wykonanych z klinkieru powinny zostać możliwie szybko usunięte. Ze względu na różne przyczyny powstawania wykwitów i ich różną rozpuszczalność w wodzie, związki te należy usuwać jedną z niżej wymienionych metod:
- poprzez czyszczenie na sucho - średnio twardą szczotką lub pędzlem (nie wolno używać szczotek stalowych);
- poprzez czyszczenie za pomocą wody - zabrudzoną powierzchnię zwilżamy obficie wodą, a następnie średnio twardą szczotką zanurzaną w wodzie szorujemy powierzchnię cegieł lub płytek. Oczyszczoną powierzchnię ponownie zmywamy wodą. Czynności te powtarzamy kilkakrotnie co kilka dni;
- przy użyciu czyścika do cegieł i płytek ALPOL AI 770.

Chemia budowlana - Wygładzanie spoiny kielnią płaską
Wygładzanie spoiny kielnią płaską


Impregnacja powierzchni


Konstrukcje wykonane z klinkieru narażone są na niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych (intensywne nasłonecznienie, opady atmosferyczne, gwałtowne zmiany temperatury). W celu dodatkowego zabezpieczenia konstrukcji przed tymi czynnikami zaleca się stosowanie nanoimpregnatu do powierzchni mineralnych ALPOL AI 780. Zasadniczy składnik tego preparatu -nanocząsteczkowa emulsja silanowo-siloksanowa wykazuje podwójne działanie impregnujące. Silany zapewniają impregnację wgłębną, a siloksany - impregnację powierzchniową, co sprawia, że nanoimpregnat ALPOL AI 780 wykazuje wyjątkowo skuteczną i trwałą ochronę konstrukcji przed działaniem czynników atmosferycznych.

Źródło: Alpol

Autor: PIOTROWICE II - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(3.9)

Jesteś w dziale:

Zaprawy

Nowości produktowe
Czytaj także
Akcesoria i narzędzia
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt