chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Strefa wykonawcy, fachowca Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

WEBAC 4270

Epoksydowa żywica do gruntowania mokrych i/lub zaolejonych podłoży

  właściwości  

Rodzaj materiału
- dwuskładnikowa żywica epoksydowa
- bez rozpuszczalnika
- bardzo niska lepkość, ok. 90 mPa s

Właściwości materiału
WEBAC®4270 jest środkiem do gruntowania, przezroczystym, nie emulgującym, bez wypełniacza o bardzo niskiej lepkości na bazie żywicy epoksydowej. Materiał o właściwościach ciągnąco-elastycznych wyróżnia się zdolnością do reagowania z wodą oraz tolerowania tłuszczów. Dzięki tym właściwościom może być nanoszony także na mokre, zaolejone powierzchnie o otwartych porach, z resztkami zabrudzeń olejowych.

Podstawowym warunkiem uzyskania dobrej przyczepności do tego rodzaju powierzchni jest porowatość jej górnej warstwy. Jeśli nie można jednoznacznie stwierdzić występowania porowatości, należy bezwarunkowo przeprowadzić test na przyczepność.

Przed naniesieniem środka do gruntowania WEBAC®4270 na nieporowate podłoże, mocno zaolejone czy zatłuszczone powierzchniowo oczyścić je gorącą wodą lub parą.
Bardzo niska lepkość żywicy i zdolność do reakcji z wodą wpływają korzystnie na lite krycie powierzchni i dobre rozprowadzanie materiału.

WEBAC®4270 ma zdolność wiązania do 15% wody w stosunku do swojej masy, bez tworzenia emulsji czy pęcherzyków oraz rozpuszczania cząstek tłuszczu i oleju na powierzchni z otwartą strukturą porów. Te wyjątkowe właściwości zapewniają dobre wnikanie materiału i znakomitą przyczepność do suchych, wilgotnych, mokrych i porowatych oraz zaolejonych, względnie zatłuszczonych podłoży mineralnych.
Podczas kontaktu materiału z wodą lub w czasie nanoszenia na wilgotne lub mokre podłoże następuje przyspieszenie reakcji, prowadzące do szybszego stwardnienia materiału.

Zagruntowaną powierzchnię należy posypać piaskiem kwarcowym (frakcja 0,1-0,3, 0,3-0,7 lub 0,7-1,2 mm) o ile kolejnej warstwy nie naniesiemy natychmiast po zżelowaniu materiału (ok. 24h po naniesieniu). Optymalna faza wysychania wynosi od 3 do 4 godzin. Przy podłożach silnie zaolejonych następna powłoka może być nanoszona dopiero po utwardzeniu się środka do gruntowania WEBAC®4270. Czas żelowania (1 litr wsadu) wynosi przy temperaturze +20oC ok. 40 minut. Ilość przerabianego materiału i jego temperatura własna wpływają na czas żelowania. Optymalną reaktywność i zdolność przerabiania materiału osiąga się w temperaturze między +15o C i +23o C.
Wskazówka: Podczas przerabiania i wysychania materiału zarówno temperatura materiału jak i obiektu nie może być niższa niż +8oC, ponieważ w temperaturach niższych następuje blokada reakcji, której nie udaje się zwolnić później, nawet w wyższych temperaturach.

Przy temperaturze obiektu od +15o do +18oC materiał WEBAC®4270 wysycha po 24 godzinach; wznowienie ruchu pieszych może nastąpić po 2-3 dniach. Jako materiał bezrozpuszczalnikowy twardnieje bezskurczowo. Podczas przerabiania przy zwiększonej wilgotności powietrza może następować wiązanie kondensatu pary wodnej przez jeszcze nie zżelowany materiał. Uwidacznia się to lekkim mętnieniem powierzchni w czasie wysychania materiału. Proces ten nie wpływa na właściwości materiału.

  zastosowanie  

WEBAC®4270 jest wodoaktywną żywicą do gruntowania, nie emulgującą, przezroczystą do suchych, wilgotnych, mokrych i zaolejonych/ zatłuszczonych podłoży mineralnych o otwartych porach.
WEBAC®4270 można stosować jako środek do gruntowania pod kolejne warstwy oraz jako żywiczne lepiszcze do robienia zapraw wyrównawczych.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Składowanie:
temperatura między +8o C a +25o C w pojemnikach zamkniętych;
Podłoże musi mieć otwartą strukturę porów i być pozbawione luźnych, nie związanych części, jak również szlamu cementowego. Przy powierzchniach nie porowatych, zaolejonych czy zatłuszczonych należy wcześniej powierzchnię oczyścić gorącą wodą lub parą. Na wyczyszczonej powierzchni nie może być stojącej wody; należy ją usunąć.

WEBAC®4270 można nanosić bezpośrednio po wyczyszczeniu na jeszcze wilgotne podłoże.
Obok odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie (przynajmniej 1,5 N/mm2) podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość powierzchniową w zależności od przewidywanych obciążeń mechanicznych:
- dla niewielkich wymogów klasa betonu > B 25
- dla zwiększonych wymogów klasa betonu > B 35
Temperatura podłoża musi wynosić przynajmniej +8o C.
Mieszanie składników
Zgodnie z podaną proporcją (3:1 objętościowo) oba składniki wymieszać do homogenicznej postaci, dodając składnik B do składnika A. Dla poprawnego wymieszania obu składników powinno się zastosować wolnoobrotową mieszarkę (max 300 obr./min) przez 3 minuty. Mieszając zwrócić uwagę, aby materiał dokładnie zebrać ze ścianek pojemnika oraz dna. Po wymieszaniu przelać materiał do czystego pojemnika, ponownie krótko wymieszać i przerabiać zgodnie z podanym czasem żelowania.

Przerabianie
WEBAC®4270 nanosi się równomiernie pędzlem, wałkiem lub przy pomocy gumowej gracy, w jednym lub kilku cyklach roboczych. Gruntując mokre powierzchnie należy intensywnie wetrzeć (szczotką) środek w istniejące pory, aby mógł on dobrze połączyć się z resztkami wody w porach i dzięki temu uzyskać dobre zespolenie z podłożem. Grubość warstwy gruntującej powinna wynosić 0,1 mm.
Czas żelowania środka WEBAC®4270 (1 litr) w temperaturze +20oC wynosi ok. 40 min.
Jednak czas nanoszenia na zaolejone czy mokre powierzchnie nie powinien być dłuższy niż 20 minut, ponieważ reaktywność wodna oraz zdolność rozpuszczania oleju jest największa w tym właśnie czasie.
Zużycie materiału zależy głównie od porowatości i wilgoci w podłożu i może wahać się od 100 do 300 g/m2.
Jeśli w ciągu 24 godzin nie naniesiemy na WEBAC®4270 kolejnej warstwy, wówczas, należy zagruntowaną powierzchnię posypać piaskiem kwarcowym (wypalanym piecowo) o frakcji 0,1-0,3, 0,3-0,7mm lub 0,7-1,2 mm; (zużycie ok. 1 kg/m2).

Czyszczenie
Narzędzia należy czyścić przy każdej dłuższej przerwie lub po zakończeniu prac środkiem czyszczącym WEBAC®Reiniger A. Nie używać go do rozcieńczania, unikać mieszania z materiałem powłokowym. Materiał utwardzony usuwamy środkiem czyszczącym WEBAC® Reiniger B; nie stosować go do mycia pompy. Podczas czyszczenia dbać o dobre wietrzenie
Przy przerabianiu WEBAC®4270 należy przestrzegać wszystkich przepisów branżowych, w szczególności zaś zaleceń zawartych w „Karcie charakterystyki preparatu ... WEBAC®4270”. Przerabianie i czyszczenie winno odbywać się w odzieży ochronnej, w rękawicach i okularach ochronnych. Zaleca się stosować krem ochronny. Wszelkie zabrudzenia na ciele winny być przemyte wodą z mydłem. Zanieczyszczone oko natychmiast przemyć wodą; niezbędna wizyta u lekarza. Materiału nie odprowadzać do kanalizacji; składników w nie zmieszanym stanie nie odprowadzać do kanalizacji.
Rodzaj materiału: 2-składnikowa żywica epoksydowa (EP), bez pigmentu, bez rozpuszczalnika
Gęstość (+20o C):
Składnik A: 1,1 g/cm3
Składnik B:0,9 g/cm3
Kolor: żółtawy (wymieszanego materiału)
Lepkość mieszanki (+23o C): ok. 90 mPa s
Stosunek mieszanki: 3 : 1 części objętościowych
Możliwość przerabiania: ok. 40 min. (+20o C 1l)
Czas przerabiania (+20o C): ok. 20 min; na mokre i zaolejone podłoże
Temperatura podłoża: > +8o C (obiekt, materiał)
Przerabianie: wałkiem, pędzlem, szczotką
Zużycie materiału: z reguły: 100-300 g/m2; zależne od chłonności podłoża
Żelowanie: 16h (+30oC) do 4dni (+8oC); przy wilgotnych podłożach szybciej! Kolejna warstwa EP min. po 1 h, optymalnie po 3-4 h.
Przyczepność do betonu:
beton suchy: >5N/mm2
beton mokry: >3N/mm2
beton zaolejony: ok. 3N/mm2

  artykuły powiązane z produktem  

Jesteś w dziale:

dla Wykonawców

Programy partnerskie
Reklama
STREFA PARTNERA
kuma.pl
Copyright 2019 chemia budowlana .info
partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt