REGULAMIN KONKURSU "FARBA ROKU 2015"


Niniejszy regulamin składa się z dwóch części:
I część to regulamin dla firm uczestniczących w rankingu.
II część to regulamin dla Internautów, uczestników głosowania.


I. Regulamin dla firm uczestniczących w Rankingu.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Ranking to zespół mechanizmów oraz działań mających na celu wyłonienie oraz nadanie tytułu "FARBA ROKU 2015", zgłoszonym do głosowania produktom, w każdej z kategorii.
1.2. Organizatorem Rankingu i Konkursu jest firma NEVICOM Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Romana Kaczmarczyka 17, 85-796 Bydgoszcz, zwana dalej Organizatorem.
1.3. Firma biorąca udział w Rankingu tj. taka, która zgłasza swój produkt (produkty), zwana będzie dalej Uczestnikiem.
1.4. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Rankingu i stosuje się do wszystkich jego Uczestników.
1.5. Każdy Uczestnik, poprzez wzięcie udziału w Rankingu, wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie wszelkich postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
1.6. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz w serwisie www.chemiabudowlana.info
1.7. Strony internetowe: www.chemiabudowlana.info, www.obud.pl, www.portal-prasowy.pl www.forum.obud.pl oraz kwartalnik eFachowiec w niniejszym Regulaminie zwane dalej będą Serwisami Internetowymi.

2. CELE RANKINGU:

2.1. Wyłonienie najpopularniejszych produktów w każdej z kategorii, spośród zgłoszonych przez Uczestników dostępnych na rynku, oraz nadanie im tytułów: FARBA ROKU 2015, ODKRYCIE ROKU 2015, NAGRODA DZIENNIKARZY 2015, NAGRODA INTERNETOWEGO FORUMoBUD 2015, NAGRODA WYKONAWCÓW 2015, NAGRODA HURTOWNIKÓW 2015, NAGRODA INDYWIDUALNYCH INWESTORÓW 2015, NAGRODA ARCHITEKTÓW I PROJEKTANTÓW 2015 .
2.2. Promocja nowatorskich technologii zastosowanych w zgłaszanych do Rankingu produktach.
2.3. Szerzenie wiedzy oraz budowa świadomości konsumenckiej, oparta na wynikach Rankingu, za pośrednictwem Internetu, na łamach tytułów wydawanych przez Organizatora, jak i imprez branżowych, w których Organizator będzie uczestniczył.

3. GŁOSOWANIE:

3.1. Tytuł "FARBA ROKU 2015" oraz ODKRYCIE ROKU 2015, NAGRODA DZIENNIKARZY 2015, NAGRODA INTERNETOWEGO FORUMoBUD 2015, NAGRODA WYKONAWCÓW 2015, NAGRODA HURTOWNIKÓW 2015, NAGRODA INDYWIDUALNYCH INWESTORÓW 2015, NAGRODA ARCHITEKTÓW I PROJEKTANTÓW 2015 zostaną przyznane na podstawie wyniku głosowania Internautów.
3.2. Komisja Konkursowa nie wyklucza przyznanie nagród specjalnych.

PRZEBIEG RANKINGU:

4.1. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać się do Biura Rankingu do 13 kwietnia 2015r.
4.2. Głosowanie Internautów rozpocznie się 14 kwietnia 2015r. i potrwa do 30 czerwca 2015r.
4.3. Głosujący Internauta, identyfikujący się adresem e-mail, może głosować tylko raz dziennie.
4.4. Internauci oceniają firmy na podstawie ustalonych przez Organizatora kryteriów zawartych na stronie rankingu.
4.5. Rozstrzygniecie rankingu nastąpi po zakończeniu głosowania.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W RANKINGU:

5.1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w Rankingu są Uczestnicy, którzy prowadzą działalność na terenie Polski.
5.2. W Rankingu nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele pracujący dla Organizatora, osoby uczestniczące w przygotowaniu i prowadzeniu Regulaminu oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
5.3. Producenci mogą zgłaszać do Rankingu tylko produkty, które zostały wprowadzone na polski rynek.
5.4. Opłata zgłoszeniowa wynosi 900 zł lub 500zł, jeżeli zgłaszający produkty w rankingu zamieści na swojej oficjalnej internetowej stronie głównej baner Rankingu wraz z podlinkowaniem na czas trwania Rankingu.
5.5. Zgłoszenie do Rankingu odbywa się poprzez nadesłanie do biura Rankingu, w terminie do 13 kwietnia 2015r. wypełnionej karty zgłoszeniowej.
5.6. Zgłaszający zobowiązany jest stosować się do postanowień zawartych w Regulaminie Rankingu.

6. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:

6.1. Laureat/laureaci Rankingu otrzymują od Organizatora certyfikat: FARBA ROKU 2015, ODKRYCIE ROKU 2015, NAGRODA DZIENNIKARZY 2015, NAGRODA INTERNETOWEGO FORUMoBUD 2015, NAGRODA WYKONAWCÓW 2015, NAGRODA HURTOWNIKÓW 2015, NAGRODA INDYWIDUALNYCH INWESTORÓW 2015, NAGRODA ARCHITEKTÓW i PROJEKTANTÓW 2015 ".
6.2. Laureaci Rankingu mają prawo do oznakowania nagrodzonego produktu znakiem uzyskanym w wyniku głosowania, jak również używać znaku do własnych celów promocyjnych i reklamowych.
6.3. Wszelkie otrzymane tytuły i nagrody mogą być wykorzystywane przez Uczestników w ich działaniach promocyjnych i reklamowych.
6.4. Organizator zobowiązuje się do zamieszczania wszelkich informacji związanych z Rankingiem na łamach Serwisów należących do Organizatora.
6.5. Organizator zobowiązuje się do czynnego promowania Rankingu na łamach zewnętrznych branżowych i konsumenckich tytułów prasowych zarówno elektronicznych, jak i papierowych, współpracujących z Organizatorem.
6.6. Organizator zobowiązuje się do promocji produktów, które zdobędą tytuły opisane w punkcie 3, na Serwisach internetowych Organizatora, z wyłączeniem kwartalnika eFachowiec, do którego ustalenia warunków promocji opisane są w punkcje 6.7 tego regulaminu.
6.7. Organizator zobowiązuje się do zamieszczenia informacji (reklamy) o zwycięzcach Rankingu, w pierwszym numerze eFachowca wydawanym po dacie zakończenia Rankingu.
6.8. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o przebiegu oraz wynikach Rankingu na swoich profilach Facebook'owych.
6.9. Organizator zobowiązuje się do wysłania do odbiorców newsletterów stron www.chemiabudowlana.info i www.obud.pl informacji o przebiegu i wynikach Rankingu.
6.10. Organizator oświadcza, że Serwisy internetowe są jego własnością.

7. PRAWA AUTORSKIE:

7.1. Uczestnik, zgłaszając produkt/produkty do udziału w Rankingu, udziela Organizatorowi bezpłatnej licencji na wszelkie działania związane ze zwielokrotnianiem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem i publikacją przesłanych materiałów (zdjęcia, opisy, logo) na łamach wszelkich mediów promujących Ranking.
7.2. Organizator ma nieograniczone prawo do publikacji, nadesłanych materiałów od Uczestnika (zdjęcia, opisy, logo) w ramach działań na rzecz Rankingu, na Serwisach Organizatora oraz mediach współpracujących z Organizatorem.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rankingu ze względu na zbyt małą ilość zgłoszeń.
8.2. Całkowitą odpowiedzialność za treść przesłanych zgłoszeń ponoszą Uczestnicy Rankingu. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko Organizatorowi z tego tytułu, Uczestnik Rankingu zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności za te roszczenia i naprawienia wszelkich szkód, a także pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku ze zgłoszeniem takich roszczeń.
8.3. Wyniki Rankingu nie podlegają odwołaniom.


II. Regulamin dla Internautów, uczestników głosowania w Konkursie.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Zespół mechanizmów oraz działań mających na celu wyłonienie oraz nadanie tytułu "FARBA ROKU 2015", produktom, w każdej z kategorii, spośród zgłoszonych produktów do uczestnictwa, zwane dalej Rankingiem.
1.2. Organizatorem Konkursu jest wydawnictwo Nevicom spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Romana Kaczmarczyka 17, zwany dalej Organizatorem.
1.3. Osoba biorąca udział w Konkursie zwana będzie dalej Głosującym.
1.4. Strony internetowe: www.chemiabudowlana.info, www.obud.pl, www.portal-prasowy.pl, www.forum.obud.pl oraz kwartalnik eFachowiec w niniejszym Regulaminie zwane dalej będą Serwisami.
1.5. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie.
1.6. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
1.7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy pracujący dla Organizatora.
1.8. Osoby nagrodzone w Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
1.9. Głosujący akceptują zasady zawarte w regulaminie.
1.10. Organizator powoła Komisję Konkursową, której przedstawicielami będą pracownicy Organizatora, celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu.
1.11. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

2. ZASADY KONKURSU:

2.1. Aby wziąć udział w Konkursie, Głosujących powinien poprawnie wypełnić ankietę na stronie internetowej Rankingu.
2.2. Głosujący powinien wpisać dane osobowe oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z Konkursem. Wyrażenie zgody jest niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
2.3. Co 300 głosujący wygrywa nagrodę.
2.4. Przekazanie nagród odbędzie się w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia wyników.
2.5. Głosujący identyfikujący się adresem e-mail, może oddać maksymalnie jeden głos dziennie. Próby głosowania więcej niż raz dziennie będą skutkować unieważnieniem głosu/głosów.

3. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA:

3.1. Dla Głosujących, przewidziane są nagrody, które ufundowali sponsorzy.
3.2. Zdobywcy nagród nie mogą domagać się wypłaty nagród w ich równowartości w gotówce.
3.3. Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie Rankingu wraz z ogłoszeniem wyników Rankingu
3.4. Organizator Konkursu (Rankingu), przed wydaniem nagrody jako płatnik, zapłaci od nagród zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).
3.5. Każdy nagrodzony Głosujący, zostanie poinformowany o wygranej za pomocą wiadomości na podany adres e-mail, w trakcje głosowania.
3.6. Nagrodzony Głosujący, aby otrzymać nagrodę, zobowiązany jest odpowiedzieć na wiadomość wymienioną w pkt. 3.5, w ciągu 14 dni, podając dane teleadresowe, o które zostanie poproszony w tej wiadomości.
3.7. W przypadku niedotrzymania warunków z pkt. 3.6, nagroda zostanie przekazana na poczet następnego Rankingu.
3.8. Nagrody zostaną przesłane Pocztą Polską lub kurierem.
3.9. Każdy z nagrodzonych Głosujących, wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości, na Serwisach, w celu poinformowania opinii publicznej.
3.10. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych nagrodzonego Głosującego, będzie stanowić przyczynę odmowy wydania nagrody.
3.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia związane z przekazaniem nagrody z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Glosującego.

4. INNE POSTANOWIENIA:

4.1. Uczestnictwo w Konkursie nie jest obowiązkowe.
4.2. Podanie danych osobowych i teleadresowych jest warunkiem przekazania nagród.
4.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród uczestnikom z powodu nieprawidłowego wypełnienia ankiety zgłoszeniowej.
4.4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zmianami) jest Organizator.
4.5. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.

W imieniu Organizatora
Waldemar Mulhstein
Przewodniczący Komisji KonkursowejSPONSORZY NAGRÓD:
PARTNERZY MEDIALNI: