chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Podłogi i posadzki Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
chemiabudowlana.info » podłogi » Dobre wyniki Henkla pomimo niekorzystnego wpływu różnic kursowych

Dobre wyniki Henkla pomimo niekorzystnego wpływu różnic kursowych

17.08.2018
Wyniki Henkla w 2-gim kwartale: znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym, dalsza poprawa marży i wyższy poziom zysku.

- Wzrost przychodów ze sprzedaży do rekordowego poziomu – 5,143 mld euro (wzrost w ujęciu organicznym o 3,5%)
- Rekordowy zysk operacyjny EBIT* – 926 mln euro (wzrost o 1,8%)
- Dalszy wzrost marży EBIT* – o 20 p.b., do poziomu 18,0%
- Zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS)* − 1,58 euro (wzrost o 1,9%), po wyłączeniu różnic kursowych: wzrost o 7,7%
- Ustabilizowanie sytuacji w segmentach dóbr konsumpcyjnych w regionie Ameryki Północnej.

Aktualizacja rocznej prognozy, uwzględniająca bardziej negatywny niż zakładano wpływ różnic kursowych oraz cen materiałów: przewidywany wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy w ujęciu organicznym o 2%–4% (bez zmian), marża EBIT* na poziomie ok. 18% (poprzednio: ponad 17,5%), wzrost zysku na akcję (EPS)* o 3%–6% (poprzednio: 5%–8%)
REKLAMA:


Düsseldorf – Za sprawą silnego wzrostu organicznego, w drugim kwartale bieżącego roku firma Henkel odnotowała poprawę wyników pomimo niekorzystnego wpływu różnic kursowych i wzrostu cen materiałów. Wartość kwartalnych przychodów ze sprzedaży zwiększyła się do rekordowego poziomu, nastąpiła dalsza poprawa skorygowanej marży EBIT, a skorygowany zysk za kwartał osiągnął najwyższy poziom w historii spółki – powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu Henkel.

– Sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął bardzo wysoki wzrost w ujęciu organicznym, dynamika wzrostu sektora Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) była wysoka, a sektor Beauty Care (kosmetyki) również odnotował dodatnie wyniki.

– Wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym miał miejsce we wszystkich regionach geograficznych i był bardzo silny na rynkach wschodzących oraz dobry na rynkach rozwiniętych. Segmenty dóbr konsumpcyjnych w regionie Ameryki Północnej powróciły na ścieżkę wzrostu, a poziom usług ustabilizował się na zwykle obserwowanym poziomie.– Podobnie jak w poprzednim kwartale, również w drugim kwartale bieżącego roku mieliśmy do czynienia z bardzo niekorzystnymi zmianami kursów walut i rosnącymi cenami materiałów. Różnice kursowe spowodowały obniżenie przychodów ze sprzedaży o 6,1%, czyli ok. 310 mln euro. Niekorzystne zmiany kursów walut miały również przełożenie na poziom zysku operacyjnego oraz zysku na akcję. Po wyłączeniu wpływu z tytułu różnic kursowych, wzrost zysku operacyjnego Henkla w przeliczeniu na jedną akcję wyniósł 7,7% – wyjaśnił Hans Van Bylen.

Aktualizacja prognozy na rok obrotowy 2018


Henkel dokonał aktualizacji prognozy wyników na rok obrotowy 2018. Firma podtrzymuje swoje oczekiwania co do wzrostu przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2%−4%. W sektorze Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) Henkel spodziewa się obecnie organicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży o 4% do 5%, zamiast przewidywanego poprzednio poziomu 2% do 4%. W sektorze Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) przewidywany wzrost to nadal 2% do 4%. Oczekiwania co do wzrostu przychodów ze sprzedaży sektora Beauty Care (kosmetyki) w ujęciu organicznym zostały podtrzymane na poziomie 0%−2%.

W zakresie skorygowanej rentowności sprzedaży (marży EBIT) obecnie spodziewana jest poprawa do ok. 18% w ujęciu rok do roku (poprzednio: powyżej 17,5%). Do tak dobrych wyników przyczynią się wszystkie trzy sektory biznesowe. Ze względu na zmiany w zakresie kursów walutowych oraz cen materiałów, Henkel przewiduje aktualnie, że wzrost skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną wyniesie pomiędzy 3% a 6%, zamiast zakładanego poprzednio poziomu 5%–8%.Prognozy potwierdzają, że chcemy się konsekwentnie koncentrować na utrzymaniu trwałego i rentownego wzrostu oraz dalszej realizacji naszych strategicznych priorytetów – powiedział Hans Van Bylen.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za drugi kwartał 2018 r.


Przychody ze sprzedaży za drugi kwartał 2018 r. osiągnęły rekordowy poziom 5,143 mld euro, rosnąc w ujęciu nominalnym o 0,9% w stosunku do drugiego kwartału ubiegłego roku. Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, również znacznie wzrosła − o 3,5%. Wpływ transakcji przejęć i zbycia aktywów wyniósł 3,5%, co przekłada się na wzrost o 7%. Jednak niekorzystny wpływ różnic kursowych przyniósł obniżenie przychodów ze sprzedaży o 6.1%.

Sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) znacznie zwiększył sprzedaż w ujęciu organicznym – o 5,2%. W sektorze Beauty Care (kosmetyki) sprzedaż w ujęciu organicznym była o 0,4% wyższa w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku. W sektorze Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano solidny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2,9%.Pozytywnie na dynamikę przychodów ze sprzedaży wpłynął również dwucyfrowy wzrost sprzedaży w kanałach elektronicznych odnotowany na poziomie całej Grupy, zwłaszcza w segmentach dóbr konsumpcyjnych.

Po raz kolejny rynki wschodzące ponadprzeciętnie przyczyniły się wzrostu wyników Grupy w ujęciu organicznym, generując wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 5,4%. Na rynkach rozwiniętych dynamika przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym również była wysoka, na poziomie 2,2%.

Sprzedaż w ujęciu organicznym w regionie Europy Zachodniej osiągnęła stabilny wzrost o 0,1%, natomiast w regionie Europy Wschodniej – wzrost o 8,2%. W Afryce i na Bliskim Wschodzie przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym zwiększyły się o 4,7%. Region Ameryki Północnej odnotował wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 4,9%. W Ameryce Łacińskiej pozycja ta wzrosła o 6,3%, a w regionie Azji i Pacyfiku – o 1,9%.

Skorygowany zysk operacyjny (EBIT) zwiększył się o 1,8%, z 909 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku do nienotowanego wcześniej poziomu 926 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) wzrosła o 0,2 p. p., do poziomu 18,0%.

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną zwiększył się o 1,9%, z kwoty 1,55 euro do 1,58 euro. Wzrost zysku na akcję uprzywilejowaną (EPS) został osłabiony przez wpływ różnic kursowych o -5,8%. Po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną wzrósł o 7,7%.

Stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży wyniósł 6,3%, co oznacza wzrost w stosunku do poziomu odnotowanego w drugim kwartale 2017 r. (5,2%).

Wyniki w podziale na sektory biznesowe
W drugim kwartale bieżącego roku sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął bardzo wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, sięgający 5,2%. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 2,6%, do kwoty 2,432 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny był wyższy o 1,5% i wyniósł 462 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży na poziomie 19,0% była nieznacznie niższa w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przychody ze sprzedaży w sektorze biznesowym Beauty Care (kosmetyki) zwiększyły się
w ujęciu organicznym o 0,4%. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 3,8%, do poziomu 1,035 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 187 mln euro, co oznacza wzrost o 4,4%. Skorygowana rentowność sprzedaży wzrosła o 0,1 p. p. do poziomu 18,1%.

W drugim kwartale roku sektor biznesowy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) odnotował wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2,9%. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży wyniosły 1,644 mld euro, wobec 1,703 mld euro w drugim kwartale 2017 r. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 295 mln euro i był o 1,0% niższy niż odnotowany w tym samym kwartale ubiegłego roku. Skorygowana rentowność sprzedaży wzrosła o 0,4 p. p. do poziomu 17,9%.

Bardzo dobre wyniki działalności za pierwsze półrocze 2018 r.
Wartość sprzedaży zrealizowanej przez Henkel w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosła 9,978 mld euro. Dynamika przychodów sprzedaży w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, sięgnęła 2,3%. Negatywny wpływ różnic kursowych na wartość sprzedaży wyniósł -7,4%.

Skorygowany zysk operacyjny zwiększył się o 0,3% z 1,763 mld euro do 1,768 mld euro.

Skorygowana rentowność sprzedaży wzrosła z 17,4 % do 17,7%.

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną zwiększył się o 1,7%, z kwoty 2,96 euro do 3,01 euro. Wzrost zysku na akcję uprzywilejowaną (EPS) został osłabiony przez wpływ różnic kursowych o -6,1%. Po wyeliminowaniu tego wpływu skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną wzrósł o 7,8%.

W pierwszym półroczu 2018 r. sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął bardzo wysoki wzrost przychodów sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 5,0%. Skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 18,5%.

Na sprzedaż w segmentach dóbr konsumpcyjnych niekorzystny wpływ wywarły zakłócenia w dostawach, które wystąpiły w regionie Ameryki Północnej. Sektor Beauty Care (kosmetyki) odnotował spadek przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym o 2,0% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Skorygowana rentowność sprzedaży nie zmieniła się w stosunku do pierwszego półrocza 2017 r, kształtując się na poziomie 17,4%. Sektor biznesowy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) osiągnął wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 1,1%. Bardzo wyraźny wzrost – z 17,4 % do 18,2% – odnotowano na poziomie skorygowanej rentowności sprzedaży.

Pozycja finansowa netto firmy Henkel na 30 czerwca 2018 r. wyniosła -3,597 mld euro (31 grudnia 2017 r.: -3.225 mln euro).

Autor: Henkel - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(3)

Jesteś w dziale:

Podłogi i posadzki

Nowości produktowe
Czytaj także
Akcesoria i narzędzia
Copyright 2019 chemia budowlana .info
partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt